Vägvisaren


Vägvisaren är ett verktyg som tillgängliggör stadens gemensamma planering för att stödja i olika situationer, exempelvis i planering av verksamheten, i beredning av ärenden eller i styrningen över tid.

Visioner, program och planer pekar ut riktning och önskad förflyttning på längre eller kortare sikt genom målsättningar, strategier och åtgärder. Tillsammans formar de stadens strategiska planering.

I Vägvisaren kan du ta del av dessa mål, strategier och åtgärder. Du kan både få överblick över samtliga dokument och dyka ned i ett särskilt. Du kan också söka på ett begrepp eller ämne av intresse och få fram en lista över de poster som innehåller ditt sökord.

Visioner, program och planer som finns med här är av stadsövergripande eller principiell karaktär och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i några fall av nämnd eller bolagsstyrelse. Styrande dokument som reglerar hur vi ska arbeta här och nu till exempel policys, riktlinjer och anvisningar ingår inte i databasen.

Länk till Vägvisaren

Verktyget har tre vyer

  • Översikt dokument
    Sammanställning över samtliga visioner, program och planer och deras giltighetstider. 

  • Innehåll i dokument
    Mål, strategier och åtgärder i respektive vision, program och plan med länkar till hela dokumentet.

  • Målsättningar och strategier
    Samtliga målsättningar, strategier och åtgärder med sökfunktion.