Efter sammanträdet


På sammanträdet för fullmäktiges sekreterare minnesanteckningar för att senare upprätta ett protokoll som ska justeras. Protokollet innehåller information om bland annat vilka ärenden som togs upp under mötet, vilka personer som var närvarande och vilka ärenden som de förtroendevalda fattade beslut om.

Justerarna ska granska och intyga att uppgifterna från sammanträdet stämmer.

Justering ska ske inom två veckor efter kommunfullmäktiges sammanträde, förutom de paragrafer som justerats omedelbart på sammanträdet. Senast andra dagen efter att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på den digitala anslagstavla som finns på kommunens webbplats. Anslagsbeviset ska sedan vara publicerat i tre veckor för att besluten ska vinna laga kraft. Beslut får dock verkställas så snart protokollet har justerats såvida inte särskilda skäl talar emot det.

Du kan läsa protokollet i din läsplatta och på kommunens hemsida. I kommunen skrivs också ett så kallat snabbprotokoll dagen efter fullmäktiges sammanträde i syfte att intresserade ska kunna läsa vilka beslut som har tagits.

Efter det att protokollet blivit justerat skickas protokollsutdrag till berörda nämnder, bolagsstyrelser, andra organ och personer som direkt berörs av besluten. Utdrag ur protokollet undertecknas av fullmäktiges sekreterare eller annan vid fullmäktiges sekretariat.