Ditt arbetsmiljöansvar


Du har som arbetsgivare ansvar för att se till att förvaltningen/bolaget har en god arbetsmiljö. Det gäller främst att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt olyckor på arbetsplatsen.

Som förtroendevald har du ett ansvar att se till att verksamheten på ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Även om merparten av arbetsmiljöarbetet i praktiken sköts av tjänstepersoner i din förvaltning/bolag.

Kommunfullmäktiges roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att:

  • Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget/regionen.
  • Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer.
  • Följa upp årligen att nämnden driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska sätta mål för arbetsmiljön och bedriva ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Nämndens eller bolagsstyrelsens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är:

  • På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med aktuella lagar, förordningar, avtal och riktlinjer.
  • Verkställa fullmäktiges beslut och se till att kommunens gemensamma policyer och andra styrande dokument efterlevs i verksamheterna.
  • Se till att förvaltnings- eller bolagsdirektör har förutsättningar i form av befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön utreds och bedöms vid planerade förändringar, innan beslut fattas.
  • Se till att mål sätts för det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet och att förebyggande åtgärder kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
  • Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet minst 1 gång/år för att säkerställa att verksamheten har rätt förutsättningar för att fungera.

Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, organisatorisk och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i verksamheten. Det innebär bland annat att när nämnden/bolagsstyrelsen fattar beslut om verksamhet och budget ska nämnden/bolagsstyrelsen också beakta konsekvenserna gällande arbetsmiljön.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på SKR:s och Arbetsmiljöverkets hemsidor. SKR har tagit fram skriften Så klarar du arbetsmiljöansvaret - förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner för förtroendevalda inom offentlig sektor. 

SKR har också tagit fram skriften Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns både information och skriften Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor.