Vad kan du göra efter att en hotsituation uppstått?


Det är alltid viktigt att spara bevis och vara noga med detaljer om du har utsatts för hot av något slag. Misstänker du att händelsen har att göra med ditt politiska uppdrag så bör följande åtgärder beaktas:

  • Spara bevis, var noga med detaljer.
  • Kontakta partiets säkerhetsansvariga samt lokalt säkerhetsansvarig i kommunen.
  • Polisanmäl alltid och så fort som möjligt (obehagskänsla)
    • Berätta att du är utsatt i rollen som förtroendevald.
    • Be om att anmälan åtkomstskyddas. 
    • Ange nummer till arbetsmobil istället för till privat telefon (om du har olika nummer).                                                    

Kan du utifrån händelsen utröna om hoten härrör från en fråga i specifik nämnd/styrelse, så vänd dig till den lokalt säkerhetsansvarige i Göteborgs Stad för vidare stöttning. Diarieför hot som inkommit via e-post eller brev, då du är utsatt i din roll som förtroendevald. Det är i sammanhanget viktigt att händelsen hanteras där den har inträffat, så att rätt åtgärder vidtas lokalt.

Har händelsen väckt obehag hos dig, gör en polisanmälan. Du behöver inte ha klart för dig vad det är för typ av brott du har utsatts för eller om de lagliga kraven för brottet är uppfyllda. Det är upp till polisen att sköta brottsrubriceringen och bedömningen i övrigt.

När du gör polisanmälan så ange att du tror att du har blivit utsatt i din roll som förtroendevald. Det finns en straffskärpningsregel för brott mot förtroendevalda, vilket innebär att rätten bedömer brottet allvarligare om ärendet leder till fällande dom.

Du kan begära att få polisanmälan åtkomstskyddad. Åtkomstskyddet innebär att sekretessen kring ärendet ökar och på så sätt avgränsas vilka som kan ta del av anmälan. Det är förundersökningsledaren som i slutänden avgör om åtkomstskyddet beviljas.

I och med att angreppet har skett i din roll som förtroendevald kan det vara skönt att få lite distans till brottet. Använd ditt arbetsnummer som kontaktuppgift i polisanmälan om du har olika telefonnummer som privatperson och i rollen som förtroendevald.