Politiker i kommunfullmäktige


Göteborgs Stads kommunfullmäktige har 81 antal ledamöter och 44 ersättare. Kommunfullmäktige är det enda kommunala organ som är direktvalt av medborgarna och tar därför beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborgs Stad och fattar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige fastställer också uppdragen för kommunens olika verksamheter i reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv.

Här får du information och vägledning som riktar sig till dig som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Du kan även hitta information, skrifter, rapporter och korta utbildningsfilmer för förtroendevalda på SKR:s webbsida. Där finns bland annat skriften Folkvald som syftar till att ge kunskap om uppdraget till ledamöter i fullmäktige.

Det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige är det enda kommunala organ som är direktvalt av medborgarna och tar därför beslut i kommunens viktigaste frågor. Både nämnder och bolagsstyrelser behöver lyfta ärenden som rör principiella frågor eller frågor av större vikt. Fullmäktige bestämmer genom reglementen uppdragen för respektive nämnd. Fullmäktige ger uppdragen för kommunens bolagsstyrelser i bolagsordningar, ägardirektiv och riktlinjen för ägarstyrning av kommunens bolag. Fullmäktige kan därutöver ge uppdrag till nämnd och bolagsstyrelse genom andra styrande dokument eller genom ett beslut i ett enskilt ärende.

Kommunfullmäktige styrs av en mängd regler, som baserar sig både på lagstiftning och på den arbetsordning som kommunfullmäktige själv antar.

Kommunallagen anger bland annat att kommunfullmäktige:

  • fattar beslut i principiella frågor och av större vikt för kommunen
  • tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige tar till exempel beslut om budget och dess mål, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna, styrelser och beredningar
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • beslutar om årsredovisning och ansvarsfrihet
  • beslutar om folkomröstningar i kommunen

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium leder fullmäktiges sammanträden. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg Stad i officiella sammanhang. Presidiet deltar i planeringen av fullmäktigeåret, har dialog med gruppledarna och med ordföranden i revisorskollegiet och revisorsgruppen. Presidiet bereder även revisorernas budget.

Kommunfullmäktiges valberedning

Valberedningen består av tio ledamöter och högst sex ersättare från kommunfullmäktige. Varje parti som är representerat i fullmäktige ska ingå i valberedningen. Valberedningen förbereder de val till nämnder och bolagsstyrelse som ska väljas av kommunfullmäktige.

Fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen inrätta fullmäktigeberedningar. Oftast för utredning av olika frågor, beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Beredningens ledamöter kan väljas såväl inom som utom fullmäktige. Tjänstgöringstiden ska längst sammanfalla med löpande mandatperiod som för kommunstyrelsen. En fullmäktigeberedning kan enbart ha beredningsuppdrag. Idag har kommunen ingen fullmäktigeberedning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Enligt kommunallagen ska det finnas en arbetsordning för kommunfullmäktige. Lagen ställer även krav på vad som ska regleras. Genom att läsa bestämmelserna i Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige med tillhörande kommentarer får du kunskap om vad som gäller för dig som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Arbetsordningen kompletterar lagstiftningen.

Läs kommunfullmäktiges arbetsordning här

 

Fillista