Politikerutbildning


Stadsledningskontoret har i uppdrag att genomföra kommuncentrala utbildningar för förtroendevalda, inklusive ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder,  bolagsstyrelser och revisorer. Utbildningen ska ge goda förutsättningar för de förtroendevalda att utföra och ta ansvar för sitt förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen utser en styrgrupp för politikerutbildning under varje mandatperiod. Styrgruppen består av politiska sekreterare från varje parti som är representerad i kommunstyrelsen. 

Utbildningarna tar avstamp i stadens utvecklingsbehov, idag, imorgon och i framtiden.

Grundutbildningen delas in i olika block med ett basblock för grundläggande kunskap om till exempel juridik, ekonomi, styrning och ledning etcetera. På så sätt delas inte sakområden i separata pass, utan vävs samman. Frågestunder, bikupor och övningar för deltagarna inarbetas under dagarna.

Stadsledningskontoret har i uppdrag att genomföra kommuncentrala utbildningar för förtroendevalda, inklusive ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder,  bolagsstyrelser och revisorer. Utbildningen ska ge goda förutsättningar för de förtroendevalda att utföra och ta ansvar för sitt förtroendeuppdrag.

År 2023 arrangeras grundutbildning för stadens förtroendevalda, utbildning för socialnämndernas individutskott samt utbildning i mötesteknik för stadens nämnder och styrelser. 

Som komplement till grundutbildningen har politikerhandboken tagits fram.

Tips

Göteborgsregionen (GR) håller utbildningar som ibland även riktar sig till förtroendevalda. På GR:s webbsida hittar du kurser och utbildningar. 

GR håller en utbildning i Kommunalekonomi för politiker som vill fördjupa sina kunskaper om kommunernas ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.

Nu finns en ny bok om politiskt ledarskap framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På SKR:s webbsida kan du ladda ner boken om politiskt ledarskap eller beställa den.

SKR:s webbsida finns utbildningar och evenemang som kan vara riktade till förtroendevalda. 

Kommunalekonomernas föreningen (KEF) erbjuder utbildningar som ibland även riktar sig till förtroendevalda.

Det kan finnas utmaningar i det politiska samtalet. För detta har SKR tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial "Samtalstonen i politiken" i syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där du som förtroendevald själv väljer vad som ska hända.