Val av justerare


Vid varje sammanträde för sekreteraren eller motsvarande minnesanteckningar över beslut, eventuella voteringar, reservationer med mera. Till justeringstillfället så upprättas de till ett protokoll som ska justeras av ordförande och en ledamot eller tjänstgörande suppleant.

I regel finns en turordning över i vilken ordning som protokollen ska justeras. Justerarna ska vara tillfrågade innan sammanträdet. Justerarna ska vara införstådda med hur justeringen ska gå till. I samband med val av justerare fastställs tid och plats för justering. I kommunstyrelsen justeras protokollet av ordförande och andre vice ordförande vid lämpligt tillfälle, under förutsättning att de är närvarande.

Blir du vald till justerare behöver du föra egna anteckningar för att sedan kunna intyga att det upprättade protokollet är korrekt.

Vid brådskande ärende kan protokollet eller enstaka pa­ragraf justeras omedelbart vid sammanträdet. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet.

Om det visar sig att ordförande och justerarna har olika uppfattningar om innehållet i ett ärende får dessa antecknas i protokollet. Om oenigheten rör något väsentligt i beslutet finns möjligheten att överlämna justeringen till nästa sammanträde.