Göteborgs Stads styrsystem


Göteborgs Stads styrsystem är det ramverk av systematik, struktur och kultur som staden använder för att styra mot måluppfyllelse och fullgörande av uppdrag.

Varför talar vi om ett styrsystem

Alla de beslut som påverkar stadens gemensamma systematik, struktur och kultur för styrning formar tillsammans det vi kallar stadens styrsystem. De kan vara målsättningar för det som ska uppnås, arbetssätt, beslutsvägar, organisationsstruktur, roller och ansvar, stödsystem och förhållningssätt. Besluten fattas vid olika tillfällen och på olika nivåer; en del i kommunfullmäktige i form av stadens egna styrande dokument, andra som lagstiftning och regelverk. Utifrån nya beslut sker förändringar i de olika delarna löpande.

I vår stora organisation, med cirka 800 politiker och 55 000 medarbetare i cirka 30 förvaltningar och drygt 50 bolag har vi alla möjligheter att åstadkomma mycket för Göteborgssamhället. Om vi arbetar tillsammans på ett klokt sätt kan vi göra än mer. För att använda våra resurser effektivt när vi möter behov hos de som lever och verkar i eller som besöker staden, behöver vi förena våra verksamheter kring en gemensam riktning.

Med ett sammanhållande styrsystem får vi bättre förutsättningar att lyckas med detta. Vårt styrsystem blir inte mer sammanhållet än de separata besluten ger förutsättningar för, men genom att förvalta helheten i form av ett styrsystem har vi bättre förutsättningar att motverka inre motsägelser och att förklara helheten.

Så förklarar vi stadens styrsystem

Bilden ovan illustrerar det vi sammanfattar som Göteborgs Stads styrsystem och hur delarna förhåller sig till varandra. Den omfattar det som gäller hela staden, det kommungemensamma, till stor del formad av beslut i kommunfullmäktige. Med utgångspunkt i den gemensamma styrningen utformar nämnder och förvaltningar, styrelser och bolag sin egen.

Våra utgångspunkter

Styrningen tar sin början i våra utgångspunkter: lagar och övriga författningar är det vi har att rätta oss efter inom alla områden. Till det kommer den politiska viljan och menar då beslut och mål som tar form i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder och styrelser. Slutligen har vi våra invånare, brukare och kunder som genom dagliga kontakter med vår organisation påverkar oss och vår verksamhet.

Våra förutsättningar

För att förverkliga utgångspunkterna behöver vi förutsättningar av olika slag. Genom att konkretisera utgångspunkterna i styrande dokument gör vi dem tillgängliga och kommunicerbara. Som ett komplement till dessa ”hårda” värden har vi gemensamma förhållningssätt som ska vägleda oss i vår inställning till våra uppdrag och hur vi uppträder gentemot varandra och de vi är till för.

Vi organiserar oss för att tillsammans förverkliga intentionerna i de styrande dokumenten. För att organisationen ska fungera besätter vi den med roller och fördelar ansvar. Och vi ger den resurser för att nå mål och utföra uppdrag.

Vår systematik

I vår systematik beskrivs arbetsgången som styrningen ska följa: planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Vår styrning med sina ständigt återkommande, sammanlänkade moment är en förutsättning för en önskad verksamhetsutveckling.

Varför ett solur?

Soluret symboliserar det ständigt pågående cykliska arbetet med att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Soluret drivs av utgångspunkterna och understöds av förutsättningarna.

Samtidigt som den cykliska processen pågår är ambitionen klar och representeras av pilen på soluret som pekar uppåt och framåt. Pilen pekar uppåt för att symbolisera förbättringar och inte bara en fortlöpande verksamhet.

Soluret drivs av det instrålande ljuset (utgångspunkterna) som representerar den politiska viljan, lagstiftning samt invånares, brukares och kunders önskningar och behov. Utgångspunkterna är det som styr vår verksamhet. Den är "inputen" och bränslet i soluret.

Soluret står på en grund (förutsättningarna) som utgörs av den mörkare ytan. Våra resurser i form av ekonomi och personal, hur vi är organiserade, våra roller och ansvar samt våra förhållningssätt bildar tillsammans förutsättningarna och är grogrunden som får att soluret stå stabilt, rakt och visa rätt.