Samverkan med fackliga parter

Samverkan är en metod för att möjliggöra en tidig, konstruktiv och förtroendefull dialog mellan parterna, om frågor som har med verksamheten, arbetsmiljön och dess utveckling.

Arbetsgivare och fackliga förtroendemän ska ha en löpande dialog och informera varandra för att kunna skapa en så bra verksamhet som möjligt. Inför beslut ska allt relevant ha behandlats och om möjligt ska enighet ha uppnåtts innan arbetsgivaren fattar beslut. Göteborgs Stads gemensamma arbetsformer finns angivna i Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.

Det är varje juridisk person som kan träffa avtal om samverkan vilket innebär att Samverkan Göteborg är ett kollektivavtal som endast gäller för nämndernas verksamheter i sina förvaltningar. Flera av kommunens bolag har träffat egna avtal med sina kollektivavtalsparter.

De partsammansatta samverkansgrupperna har utöver sitt MBL-uppdrag även en roll som skydds-/arbetsmiljökommitté. I den rollen ska de med stöd av AmL delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetet med bland annat SAM, företagshälsovård, arbetsmiljöutbildning och arbetsanpassnings-/rehabiliteringsverksamheten.

Innan arbetsgivare tar beslut om viktigare förändringar ska samverkan ske. I de fall det ej finns samverkansavtal följs reglerna i MBL. För att nå en god samverkan behövs en organisering där samverkansgrupperna matchar beslutsnivåerna i berörd organisation. Det kan innebära att beslut som påverkar samtliga juridiska personer inom Göteborgs Stad ska samverkas i såväl kommunens centrala samverkansgrupp som, för bolagen, den koncernfackliga samverkansgruppen.