Delegation


En nämnd får uppdra åt annan att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden eller i grupper av ärenden.

Ett sådant uppdrag kan lämnas till:

  • presidiet
  • ett utskott
  • en ledamot eller ersättare
  • en anställd

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda så innebär det att nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar dock kvar hos nämnden.

Rätten att fatta beslut på delegation ska regleras i en delegationsordning. Vilka beslut som nämnden har delegerat och till vem ska framgå av nämndernas delegationsordning. Ett beslut som tas på delegation ska dokumenteras skriftligt och återrapporteras till nämnden.

Om en nämnd har utskott ska dess beslutanderätt framgå av nämndens delegationsordning.

Här kan du läsa mer om beslut på delegation, vidaredelegation och verkställighet.