Forum för samråd


Göteborgs Stad har ett stort antal forum för samråd för olika målgrupper och behov. Råden har möjlighet att initiera frågor, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner.

Råden består av utvalda målgrupper eller områden, där det finns ett behov av att ha en löpande dialog om stadens utveckling och den service våra invånare får. Dessa samråd är relativt styrda och arbetssätten regleras genom reglementen eller överenskommelser där det tydligt framgår på vilket sätt de kan ha påverkan på kommunens processer.

Råden har möjlighet att initiera frågor, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Flera av dessa finns på central nivå och är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och andra centrala nämnder. Alla nämnder har möjlighet att inrätta egna forum för samråd och i stadsdelarna finns flera olika varianter av rådgivande organ.

Göteborg Stad har till exempel råd inom nedanstående områden, vissa på central nivå genom kommunstyrelsen och vissa bland övriga nämnder: