Intern kontroll


Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning.

Du bör läsa Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll eftersom du har både ett kollektivt och enskilt ansvar för verksamheten och hur den genomförs, även för dess eventuella brister. Riktlinjen integrerar systematik för planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning. Styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten ska också bidra till att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid samt att säkra tillgångar och förhindra förluster. 

I riktlinjen framgår att riskhantering ska vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

I samband med framtagandet av nämndens budget ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. 

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att bekräfta att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

I anslutning till nämndens beslut om budget ska nämnden fastställa en samlad riskbild och en intern kontrollplan.

Det är viktigt att du i ditt förtroendeuppdrag och i nämndens relation till sin förvaltning ägnar uppmärksamhet åt de interna styr­ och kontrollfrågorna och försäkrar dig om att det fungerar som det är tänkt. Det handlar om ett samspel och en tillit mellan nämnd och förvaltningen.

Vill du veta mer?

På SKR:s hemsida kan bland annat hitta skriften På den säkra sidan - Om intern kontroll