Inkluderande arbetsplats fri från diskriminering

En del i ditt arbetsgivaransvar är främja jämställdhet och motverka diskriminering. Att göra jämställdhetsarbetet till en ordinarie del av arbetet förutsätter ofta förändrade processer inom styrning, ledning, utförande och uppföljning.

Göteborgs Stad ska vara en inkluderande arbetsplats, fri från alla former av diskriminering, trakasserier, inklusive sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. I rollen som arbetsgivare finns även skyldighet att ingripa för att komma till rätta med kränkningar, mobbning och sexuella trakasserier med mera på arbetsplatsen. Även att på ett systematiskt sätt förebygga att problemen uppstår.

Förebygga och motverka diskriminering

I arbetsgivaransvaret ingår att förebygga och motverka diskriminering. Som arbetsgivare ska du verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För att skapa, behålla och utveckla en inkluderande arbetsplats krävs ett inkluderande förhållningssätt med ett aktivt, planmässigt och processinriktat arbete som utgår ifrån alla diskrimineringsgrunderna. Det gäller så väl vid rekrytering som vid lönesättning, arbetsfördelning, föräldraledighet, delaktighet, utvecklingsmöjligheter med mera.

Nämnder och bolagsstyrelser ska planera och organisera arbetet så att diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier förebyggs. Det ska finnas rutiner hur detta ska hanteras och vara kända bland medarbetarna.

Vi är varandras arbetsmiljö

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats. För att nå dit krävs kunskap och medvetenhet om att alla människor är och har rätt att vara på många olika sätt. Alla vinner på att stämningen är god på jobbet. En miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade och kan vara sig själva skapar förutsättningar för trivsel och en attraktiv arbetsplats. Som förtroendevald är det extra viktigt att du föregår med gott exempel och bidrar till trivsel och inkludering på arbetsplatsen.

Som stora arbetsgivare har kommuner och regioner ett särskilt ansvar att skapa möjligheter för personer med olika förutsättningar att finna en plats i arbetslivet. Arbetet handlar om att skapa en arbetsorganisation där olikheter ses som en tillgång till verksamheten och där varje individ respekteras för den personen är.

Förutom vad som anges i medarbetar- och arbetsmiljöpolicyn ska nämnder och bolagsstyrelser verkställa följande styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige:

  • Göteborgs Stads plan för Jämställdhet 2019 – 2023 som omfattar ett verksamhets-, medborgar-, och arbetsgivarperspektiv. bolagsstyrelser.
  • Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2021 som omfattar ett verksamhets-, medborgar-, och arbetsgivarperspektiv. bolagsstyrelser.