Vilka regler styr kommunens handlande


Den kommunala verksamheten regleras av bland annat regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar.

Arbetsordningar, reglementen och andra av kommunens egna styrande dokument kompletterar lagstiftningen. Eftersom kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Göteborgs Stad, ska nämnder och bolagsstyrelser följa och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Sveriges grundlagar

Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är Sveriges grundlagar.

Successionsordningen reglerar främst tronföljden. I tryckfrihetsförordningen finns offentlighetsprincipen angiven. Både yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen har som ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Lagarna innehåller också förbud mot censur.

I både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns regler om meddelarfrihet och meddelarskydd. Det innebär bland annat att kommunens medarbetare har rätt att ta kontakt med massmedia, en journalist eller en författare för att lämna uppgifter för publicering. Meddelaren har rätt att vara anonym. Meddelarfriheten är viktig för transparensen i samhället och för att visselblåsare ska kunna avslöja missförhållanden och oegentligheter. Meddelarfriheten är stark, men det finns situationer då den inte gäller.

Offentligt anställda samt anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, omfattas av ett så kallat meddelarskydd. Det innebär efterforskningsförbud och ett förbud mot repressalier från sin arbetsgivare.

På Riksdagens webbsida kan du läsa mer om våra grundlagar.

Förordningar och föreskrifter

Det är riksdagen som stiftar lagar och med stöd av medgivande i lag kan regeringen besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar. Föreskrifter kan också meddelas av andra myndigheter och inom några områden även kommuner, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen.

Den kommunala föreskriftsrätten innebär att kommuner har en viss normgivande makt genom att fatta beslut om egna lokala föreskrifter. Möjligheten att besluta föreskrifter är beroende av bemyndigande i lag. En kommun kan besluta om till exempel lokala trafikföreskrifter, lokal ordningsföreskrift, renhållningsordning.

EU-rätt

Europeiska Unionens lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på kommuner. Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU. Kommunerna är bundna av EU-rätten och skyldiga att se till att den följs i all verksamhet.

Likabehandlingsprincipen

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan. Likabehandlingsprincipen ligger till grund för flera centrala rättsakter gällande de fyra friheterna - fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

EU-rätten har företräde framför nationell rätt

Regering och riksdag å sin sida ansvarar för att den nationella lagstiftningen stämmer överens med EU-rätten. Kommunerna kan därför utgå från att de nationella lagar och regler de använder följer EU-rätten. Om det däremot skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt.

Internationella traktat

Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser, bland annat internationella traktater och konventioner. Traktaträtten består av de avtal som stater frivilligt har ingått genom att skriva under dem. Det svenska rättssystemet påverkas även av folkrättsliga överenskommelser och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Konventionen innehåller flertalet mänskliga rättigheter som Sverige och andra stater har åtagit sig att respektera.