Figuren visar hur planerande styrande dokument är uppbyggda hierarkiskt.

Om planerande styrande dokument


Planerande styrande dokument är en del av de planeringsunderlag som ligger till grund för kommunfullmäktiges budget liksom nämnders/bolagsstyrelsers verksamhets- och affärsplaner.

Hierarki, handlingsutrymme och tidshorisont

Figuren ovan visar hur planerande styrande dokument är uppbyggda hierarkiskt utifrån den detaljeringsgrad som dokumentets innehåll har. Uppbyggnaden baseras också på vilket tidsperspektiv som gäller för att genomförandet. Observera att alla tre nivåer inte måste finnas för ett politik-/verksamhetsområde.

Igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen

Innan nämnd/bolagsstyrelse inleder ett arbete med att ta fram ett planerande styrande dokument som är av principiell beskaffenhet eller stadsövergripande ska godkännande först begäras av kommunstyrelsen. Detta utgör ett så kallat igångsättningsbeslut. Det gäller även de nämnder och bolagsstyrelser som genom sitt reglemente/ägardirektiv tilldelas särskilt ansvar för att ta fram förslag till stadsövergripande styrande dokument för ett visst område.

Igångsättningsbeslut behövs inte när kommunfullmäktige gett uppdrag till en nämnd/bolagsstyrelse, genom sin budget, att ta fram ett förslag till ett program eller en plan.

Dokumentens innehåll

Genom planerande styrande dokument anger politiken vad organisationen ska göra för att nå det framtida tillståndet inom olika områden, i syfte att uppnå kommunfullmäktiges visioner, mål och inriktningar.

En vision liksom kommunfullmäktiges budget styr genom sin viljeinriktning innehållet när ett program och/eller plan tas fram för ett område. Ett program styr innehållet i en plan när den ska konkretisera och operationalisera programmets intentioner.

De planerande styrande dokumenten är tidsatta. Tillsammans med fullmäktiges budget, reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv är de grunden för planeringen av en nämnds/bolagsstyrelses verksamhet.

Vision

Vision talar om ett önskvärt framtida tillstånd för ett politikområde eller verksamhet och beslutas på politisk nivå. En vision innehåller inte mål och den tar inte ställning till utförande, åtgärder eller metoder.

Nämnder och bolagsstyrelser ska vara restriktiva med att anta visioner för att undvika otydlighet om vart Göteborgs Stad strävar efter att vara i framtiden. Göteborgs Stads stadsövergripande visioner ska beslutas av kommunfullmäktige.

Program

Program är ett långsiktigt strategiskt dokument för ett visst område/verksamhet under en tidsatt period. Den beskriver vad som ska uppnås och vilka målsättningar fullmäktige har för området. För att nå programmets målsättningar beskrivs även de strategier som bedöms som vara de viktigaste och effektivaste vägvalen för att nå fullmäktiges mål.

Program detaljstyr inte genom att ange konkreta åtgärder, aktiviteter eller insatser som ska genomföras. Konkretisering och operationalisering av programmet sker istället i en plan/handlingsplan för kommunen eller i nämnds/bolagsstyrelsens egna handlingsplaner alternativt i sin verksamhets-/affärsplan.

Då programmens innehåll är strategiska för Göteborgs Stads utveckling beslutas dessa av kommunfullmäktige.

Ett undantag är de program som tillhör plan- och byggprocesserna. För de fall det inte framgår av lag eller författning att de ska antas av kommunfullmäktige kan dessa beslutas av nämnd/bolagsstyrelse.

Plan

Plan är ett relativt uttömmande dokument som innehåller konkreta åtgärder, aktiviteter och/eller insatser och eventuellt även ange metodval inom ett område/verksamhet för en tidsatt period. Den kan utgöra en konkretisering och operationalisering av ett beslutat program. Av planen ska framgå vem eller vilka som ansvarar för att dess aktiviteter, insatser eller åtgärder genomförs och även när de ska genomföras.

Det finns många olika sorters planer, exempelvis handlingsplan, åtgärdsplan, likabehandlingsplan, projektplan. Även verksamhetsplan, affärsplan och budget hör hit, men innehållskraven styrs inte av Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.

En plan kan innehålla ett fåtal mål med tillhörande indikatorer. Det ska finnas indikatorer som anger nuläget/startläge för att kunna följa utvecklingen. Om planen är en konkretisering av ett överordnat planerande styrande dokument är det viktigt att synliggöra målkedjan mellan dokumenten.

Många planer kräver politiskt beslut. Men i vissa fall kan verksamheten behöva ta fram en detaljerad och operativ handlingsplan för att verkställa den politiska viljan. Om det inte kräver politiskt ställningstagande kan en sådan plan godkännas på tjänstepersonsnivån. Kommunfullmäktige beslutar i regel om stadsövergripande planer.

Det finns emellertid program och planer vars innehåll och utformning styrs av lagstiftning. Dessa undantas från innehållskravet i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.