Våra utgångspunkter


Styrningen av Göteborgs Stads organisation tar sin början i våra utgångspunkter.

Lagar och författningar

Styrningen av Göteborgs Stads organisation tar sin början i våra utgångspunkter. En stor del av stadens verksamhet styrs av lagstiftning. Grundläggande krav finns till exempel i grundlagarna, kommunallagen, aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och diskrimineringslagen. Kommunens grunduppdrag beskrivs dessutom i speciallagar, till exempel socialtjänstlagen och skollagen. Kommunen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Här kan du läsa om de viktigaste generella lagreglerna för det kommunala uppdraget och dess självstyre. Du får också kunskap om vad som styr kommunens handlande samt tips om var du kan få fördjupad kunskap.

Den politiska viljan

I Sverige har vi kommunalt självstyre som innebär att kommunerna själva beslutar om sina angelägenheter. Det kommunala självstyret utgör en av grundpelarna i den svenska demokratin.

Göteborgarnas röst förvaltas av de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det enda kommunala organ som är direktvalt av Göteborgarna. Fullmäktige tar därför beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige beslutar om färdriktningen genom att ange mål, inriktningar och uppdrag i fullmäktiges budget och i program och planer. Fullmäktige fördelar likaså de ekonomiska resurserna för kommunens nämnder (se avsnitt Resurser-ekonomi).

Den politiska viljan förmedlas även genom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders och bolagsstyrelsers löpande beslut.

Göteborgs Stads styrfilosofi är präglad av idén om målstyrning där kommunövergripande mål och inriktningar beslutas av kommunfullmäktige. Nämnder och bolagsstyrelser värderar därefter hur kommunfullmäktiges politiska beslut påverkar den egna verksamheten och bär besluten vidare i egna budgetar, verksamhetsplaner och affärsplaner. För att besluten ska få genomslag i hela verksamheten har Göteborgs Stad en gemensamt styrd arbetsgång (se avsnitt Vår systematik).

Den politiska viljan formaliseras och dokumenteras på olika sätt i det som går under samlingsbegreppet styrande dokument (se avsnitt Styrande dokument).

Invånare, brukare och kunder

Dom vi är till för

Göteborgs Stads verksamheter vänder sig till många olika grupper av människor: de som lever och verkar här eller som besöker staden. Deras nytta och upplevelser ska vara vägledande när vi utför och utvecklar våra tjänster och kvaliteten på dem. De kan bäst beskriva vad de förväntar sig av vår verksamhet och hur de upplever de tjänster och den service som kommunen utför.

Kommunens uppdrag vilar på demokratisk grund och vi ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter för alla och mot diskriminering där människor och grupper särbehandlas negativt. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i Göteborg man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

I den löpande styrningen och i besluten som fattas ska både invånar- och brukar-/kundperspektiven göra avtryck. Vi ska ha ett aktivt förhållningssätt till att stärka kvalitet, service och bemötande till verksamhetens målgrupper. Samtidigt ska vi ta initiativ som ger allmänheten möjlighet att vara delaktig och få inflytande oavsett om man nyttjar verksamheten eller inte (se avsnitt Göteborgarnas möjlighet att påverka).

Brukar-/kundorienterat arbete

För att kunna arbeta brukar- och kundorienterat finns metoder och forum för att regelbundet samla in och ta emot information, synpunkter och idéer från dem vi är till för. Och vi ska sträva efter att göra detta på flera sätt - från enkätundersökningar där många får möjlighet att uttrycka sina åsikter, till mer riktade forum som till exempel fokusgrupper och råd.

Göteborgarna har rätt till inflytande inför beslut som berör dem och deras rättigheter, både i rollen som kommuninvånare och som brukare/kund. För att värna demokrati och delaktighet har kommunen principer, styrande dokument och andra verktyg.

Förutom i direkta kontakter med invånare, brukare och kunder, är den externa kommunikationen viktig i sammanhanget. Den är en grundförutsättning för att göteborgarna ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta på möten och andra sammankomster.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från olika målgruppers behov och förutsättningar. Den ska också inkludera alla läsare. Det finns lagstiftning som ställer krav vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det finns även målgrupper som idag står utanför den digitala kommunikationen.

Kommunikativ organisation

I Göteborgs Stads policy för kommunikation har kommunfullmäktige bestämt att kommunen ska vara en kommunikativ organisation. Informationen och kommunikationen ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig.

I den till policyn tillhörande riktlinjen anges att politisk information och kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer och i partiernas egna kanaler. För att tydliggöra förtroendevaldas medverkan i kommunens kanaler har fullmäktige antagit en anvisning som gäller för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. I anvisningen anges också vad som gäller för pressmeddelanden och pressträffar. Läs mer om kommunikation.

Dokument