Om kommunikation


Information och kommunikation är en förutsättning för demokrati. Det är en grundförutsättning för att Göteborgs Stads målgrupper ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig. Det betyder att Göteborgs Stads information och kommunikation ska vara faktabaserad och grundad på fattade beslut. På detta sätt stärks trovärdigheten för stadens olika verksamheter och för staden som helhet.

Göteborgs Stads policy för kommunikation och Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation beskriver hur staden kommunicerar, med vilka och varför. Göteborgs Stads information och kommunikation ska bidra till förverkligandet av beslut, verksamhetsmål och budget. En genomtänkt och målinriktad information och kommunikation hjälper också stadens medarbetare att hålla hög kvalitet på tjänster och service och säkerställer att resurser används effektivt. Genom enhetlig information och kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet.

En god intern kommunikation i kommunen är ett viktigt styr- och ledningsinstrument som bidrar till gemensam organisationskultur och identitet. En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv är att medarbetarna är välinformerade om verksamheten och dess mål. Stadens verksamhet bygger till stora delar på mänskliga möten. Detta ställer särskilda krav på att alla medarbetare har tillgång till aktuell information och att förutsättningarna för kommunikation är goda.

Inom en organisation finns ett samband mellan tillgång på information och ansvar. En välinformerad medarbetare känner delaktighet, motivation och tar ansvar. Medarbetarna inom Göteborgs Stad har en viktig roll som kunskapsbärare och som stadens ansikte utåt. 

Göteborg Stad ska vara en kommunikativ organisation

För att bygga en kommunikativ organisation räcker det inte att skapa ett kommunikationssystem och distribuera information utan chefer måste involvera medarbetare i tidig dialog och medarbetare måste vara med och kommunicera aktivt och konstruktivt.

Göteborgs Stads kontakter med massmedia

Göteborgs Stads kontakter med massmedia ska präglas av öppenhet och proaktivitet. Massmedierna spelar en viktig roll i den kommunala demokratin. De är förmedlare av information, opinionsbildare och kritiska granskare av den kommunala verksamheten. 

Göteborgs Stads prioriterade kommunikationskanaler

Göteborgs Stads gemensamma prioriterade kommunikationskanaler är goteborg.se, nättidningen Vårt Göteborg och Göteborgs Stads intranät. För stadens målgrupper är Göteborgs Stads digitala kanaler den naturliga första kontaktytan för information om stadens tjänster och service. Förväntningar på tillgänglighet, dialog och effektivitet i digitala kanaler ökar.

Politikers medverkan i stadens kanaler

Göteborgs Stad skiljer tydligt på roll och uppdrag när det gäller tjänstepersoners och politikers information och kommunikation i stadens kanaler. Det tydliggörs i Göteborgs Stads anvisning för politikers medverkan i stadens kanaler och stadens kontakter med massmedia.

Inom Göteborgs Stad följer ansvaret för information och kommunikation med ansvaret för verksamheten. Därför gäller följande:

  • När politiker informerar och kommunicerar i stadens kanaler ska de alltid uttala sig för hela nämndens/styrelsens räkning, ha nämndens/styrelsens uppdrag att kommunicera samt uttala sig utifrån nämndens/styrelsens uppdrag.
  • Partipolitisk information och kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer och i partiernas egna kanaler.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Göteborgs Stad ska vara faktabaserade och grundade på fattade beslut. Därför gäller följande:
  • Pressmeddelande skickas av förvaltning/bolag till massmedia och ska utformas enligt stadens manual för pressmeddelanden.
  • När politiker medverkar i stadens pressmeddelanden är det på uppdrag från nämnd/styrelse.

Pressträffar

Göteborgs Stads pressträffar ska genomföras enkelt och effektivt. Därför gäller följande:
  • Inbjudan skickas av förvaltning/bolag till massmedia. Av inbjudan ska framgå att närvarande journalister har möjlighet att träffa tjänstepersoner och, i förekommande fall, politiker.
  • Tjänstepersoner från förvaltning/bolag genomför sitt möte med massmedia och informerar om fakta och fattade beslut. Politiker kan närvara vid, men medverkar inte i, tjänstepersonernas föredragningar.
  • Efter föredragningar och eventuella frågor till tjänstepersonerna tar politikernas pressträff vid. Vid behov kan tjänstepersoner bistå med fakta även under politikernas pressträff.

Göteborgs Stads kriskommunikation

De grundläggande principerna för krisberedskap gäller även för kriskommunikation. Göteborgs Stad utgår från ansvars-, likhets- och närhetsprincipen i sitt krisberedskapsarbete.  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris och vid höjd beredskap.