Om kommunikation

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att Göteborgs Stads målgrupper ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt samt alltid vara opartisk och saklig.

Vad som gäller för nämnder och bolagsstyrelser anges i Göteborgs Stads policy för kommunikation och i Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation.

En god intern kommunikation i kommunen är ett viktigt styr- och ledningsinstrument som bidrar till gemensam organisationskultur och Göteborgs Stads-identitet. En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med göteborgarna är att medarbetarna är välinformerade om verksamheten och dess mål. Stadens verksamhet bygger till stora delar på mänskliga möten. Detta ställer särskilda krav på att alla medarbetare har tillgång till aktuell information och att förutsättningarna för kommunikation är goda.

Inom en organisation finns ett samband mellan tillgång på information och ansvar. En välinformerad medarbetare känner delaktighet, motivation och tar ansvar. Medarbetarna inom Göteborgs Stad har en viktig roll som kunskapsbärare, marknadsförare och som stadens ansikte utåt. Samverkan och tvärkontakter inom stadens olika verksamheter breddar perspektivet i informationsarbetet.

Enligt policyn ska Göteborg Stad vara en kommunikativ organisation. För att bygga en kommunikativ organisation räcker det inte att skapa ett kommunikationssystem och distribuera information utan chefer måste involvera medarbetare i tidig dialog och medarbetare måste vara med och kommunicera aktivt och konstruktivt.

Enligt riktlinjen ska Göteborgs Stads information och kommunikation bidra till förverkligandet av Göteborgs Stads beslut, verksamhetsmål och budget. En genomtänkt och målinriktad information och kommunikation hjälper också stadens medarbetare att hålla hög kvalitet på tjänster och service och säkerställer att resurser används effektivt. Genom enhetlig information och kommunikation skapa intern samhörighet och extern tydlighet.