Fastställande av föredragningslista


En föredragningslista/dagordning är alltid ett förslag som ordförande lämnar och ska därför fastställas i samband med sammanträdets öppnande. Föredragningslistan kan även benämnas dagordning.

Endast ärenden av särskilt brådskande art kan, om det är möjligt, tas med som tillkommande ärenden. Däremot kan nämnden/bolagsstyrelsen besluta att ändra ordningen för ett eller flera ärenden.

Till skillnad mot nämnd kan en majoritet (mer än hälften av ordinarie ledamöter) i bolagsstyrelse välja att ta upp ärende som inte finns med på utsänd föredragningslista.

Ordförande ställer frågan ”Kan vi fastställa föredragningslistan/dagordningen?” Alternativt ”Kan vi arbeta i enlighet med förslag till föredragningslista/dagordning?” eller ”Förslag till föredragningslista är utdelad. Kan vi arbeta efter detta förslag?”

Ledamöterna: ”Ja!”

Ordförande: ”Svaret är Ja.” (Klubbslag)