Våra förutsättningar - Förhållningssätt och agerande


Hur vi agerar när vi möter göteborgarna och varandra inom organisationen bygger eller raserar förtroende. Därför är det viktigt att styrningen inte bara handlar om vad vi ska åstadkomma och hur vi ska gå tillväga, utan även hur vi beter oss när vi gör det.

Gemensam kultur

Boende, besökare och näringsliv ser oss som en organisation Göteborgs Stad. Förutom att uppträda korrekt, ska vi agera enhetligt oavsett vilken verksamhet vi representerar och vilka uppdrag vi utför. Vi har ett ansvar att behandla alla likvärdigt och beakta allas likhet inför lagen. Till vår hjälp har vi gemensamma förhållningssätt som vägleder oss i våra uppdrag och hur vi agerar.

Kulturen börjar i regel i toppen och präglar sedan övriga organisationen (se avsnitt Om organisationskultur).

Vad som ska prägla oss

Det ska vara en självklarhet för organisationen att vara korrekta genom att följa regelverk, vara opartiska och agera med god moral.

I och med att kommunens uppdrag vilar på demokratisk grund och utgår från allas lika rättigheter och möjligheter ska de mänskliga rättigheterna göra tydligt avtryck i hur vi agerar. Det manifesterar vi genom att uppträda så att invånare, brukare och kunder, kan använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och därmed ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i staden man bor, ska människor bemötas värdigt och få en god och likvärdig service.

Som vägledning för hur vi ska agera har kommunfullmäktige antagit fyra gemensamma förhållningssätt i Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad. De gäller alla medarbetare i Göteborgs Stads bolag och förvaltningar och är en gemensam utfästelse för hur vi ska arbeta tillsammans för dem vi är till för. De är en inspiration för hur vi agerar och bemöter våra invånare, brukare och kunder.

Göteborgs Stads fyra förhållningssätt är:

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
  • Vi bryr oss
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi tänker nytt

De fyra förhållningssätten ska ingå som en del i planeringen på alla nivåer och även följas upp. De är därför inarbetade i gemensamma verktyg för nulägesanalys, likabehandlingsplaner, rekrytering och introduktion av nya chefer, medarbetarenkäter, utvecklings- och lönesamtal. Genom enkäter till brukare, kunder, invånare och medarbetare kan vi följa upp om vi lever som vi lär.

Förutom i direkta kontakter med invånare, brukare och kunder, är kommunens information och kommunikation viktig i sammanhanget. Den är en grundförutsättning för att göteborgarna ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster. Vi ska ha ett aktivt förhållningssätt till att informera och kommunicera där vi tidigt förmedlar och redovisar beslut och aktiviteter. Vi ska vara öppna, inte bara med vad vi gör, utan även agera inbjudande genom att verka för dialog och inflytande (se avsnitt Göteborgarnas möjlighet att påverka).

Information och kommunikation är utpekade som prioriterade uppgifter, vilket innebär att såväl medarbetare som förtroendevalda alltid ska beakta kommunikationsaspekten i sitt arbete (se avsnitt Om kommunikation).