Motverka korruption och oegentligheter

I nämndens reglemente anges att nämnden tidigt ska anmäla misstankar om allvarligare oegentligheter inom nämndens verksamhet till Stadsrevisionen. Risken för förekomst av oegentligheter ska alltid vara en del av nämndens riskhantering.

Oegentligheter är ett samlingsbegrepp för hela gruppen av oönskade beteenden/handlingssätt med konsekvenser för stadens anseende och/eller verksamhet där olika former av korruption ingår. Göteborgs Stad tillämpar en bred definition av begreppet, där oegentligheter innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra (definitionen är hämtad från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter).

Oegentligheter/korruption brukar innefatta:

 • tagande och givande av muta
 • vänskapskorruption, jäv med mera
 • otillbörlig påverkan
 • förtroendeskadliga bisysslor, andra förmåner
 • att gynna sig själv på arbetsgivarens bekostnad
 • att gynna någon på arbetsgivarens bekostnad 
 • stöld, bedrägeri, förskingring

Korruption är skadligt för samhället på grund av att det:

 • hotar rättssäkerheten och demokratin
 • skadar förtroendet för offentliga institutioner
 • snedvrider konkurrensen
 • skadar handel och hindrar investeringar

I brottsbalkens kapitel 10 beskrivs lagstiftningen avseende förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Kapitlet finns att läsa på riksdagens webbplats. I Göteborgs Stad finns även ett antal styrande dokument som reglerar området. Här är några:

 • Göteborgs Stads riktlinje för representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla
 • Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

I Göteborgs Stad finns även en visselblåsarfunktion där du anonymt kan anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Göteborgs Stad som du misstänker har begått något oegentligt. Tjänsten ska användas när du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan på något annat sätt inom den egna organisationen. Detta innebär att du i din roll som förtroendevald skulle kunna bli anmäld och föremål för utredning.

Du kan fråga din förvaltningsledning om hur förvaltningen arbetar med att motverka och förebygga korruption och oegentligheter. Ett minimikrav är dock att risken för förekomst av oegentligheter alltid ska värderas i nämndens årliga arbete med riskhantering.

Här kan du läsa mer om arbetet med att förebygga korruption och oegentligheter i Göteborgs Stad.

I SKR:s webbutik kan du hitta skriften Om mutor och jäv - Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som även riktar sig till förtroendevalda. Ett syfte med skriften är att visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten. Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv. SKR har även tagit fram en kort en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter.

Ett delområde i arbetet handlar om att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Att kontrollera och förebygga korruption och oegentligheter vid köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg upplevs ofta som mer komplicerat jämfört med kontrollen vid köp av varor. SKR har därför tagit fram skriften Förhindra fusk och oegentligheter.