Styrelseutbildning 2023


Stadshus AB ansvarar för planering och genomförande av insatser som syftar till att höja bolagsstyrelsernas generella kompetens. Som ett led i detta genomförs en styrelseutbildning i inledningen av mandatperioden. Utbildningen är en komplettering till den grundläggande politikerutbildningen.

Styrelseutbildningen erbjuds de politiskt förtroendevalda i stadens helägda bolag. Utbildningen syftar till att ge styrelserna ökade kunskaper om stadens ägarstyrning, lagstiftning och övriga förutsättningar för att kunna utföra ett gott uppdrag.

Styrelseutbildningen genomförs av Stadshus AB tillsammans med Styrelseakademien. Den inleds i början av september 2023 och omfattar två heldagar. Vid utbildningens första dag redogörs för stadens modell för ägarstyrning och bolagsstyrningens grunder. Dag två fokuserar på det värdeskapande styrelsearbetet och genomförs senare under hösten.

Förutom styrelseledamöter och suppleanter deltar även arbetstagarrepresentanter, verkställande direktörer, förtroendevalda revisorer samt styrelsens sekreterare i utbildningen.

Inbjudan till styrelseutbildningen får du genom det bolag där du har ditt uppdrag och via styrelsesekreterare eller motsvarande.

Delar av utbildningen kommer att filmas efter genomförda utbildningstillfällen.

Frågor

Om du har frågor rörande styrelseutbildningen vänder du dig i första hand till det bolag där du har ditt uppdrag.

Pia Andersson, pia.a.andersson@gshab.goteborg.se

Karin Lange, karin.lange@gshab.goteborg.se