Några andra lagar


Information om dataskyddsförordningen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Förordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

På SKR:s webbsida kan läsa mer och titta på film om Dataskyddsförordningen, GDPR

Diskrimineringslagen

Förenklat kan man säga att diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder. Lite förenklat - diskriminering utgör olika behandling av lika fall. Diskrimineringslagen innehåller även bestämmelser om att arbetsgivare i samverkan med arbetstagarrepresentanter ska främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet.

Avgörande för om diskriminering skett är effekten för den enskilde, det vill säga någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas, det kan bero på slarv, eller till och med missriktad omtänksamhet, avsikten är egentligen ointressant.

Om man kan påvisa att det funnits ett direkt syfte att diskriminera kan det betraktas som en försvårande omständighet, vilket vid en prövning kan leda till särskilt hög diskrimineringsersättning.

Lagstiftaren har identifierat grupper som anses ha ett särskilt skyddsbehov i jämförelse med en referensgrupp.

Sju diskrimineringsgrunder

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Lagen förbjuder sex former av diskriminering

De olika formerna är:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier och sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Bemötande i offentlig sektor

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden. De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och landsting. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Du kan läsa mer om diskrimineringslagen på diskrimineringsombudsmannens webbsida

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Särskilt viktigt är barn och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Göteborg ingår i det finska förvaltningsområdet

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbete

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Du kan läsa mer om Sveriges minoriteter och minoritetsspråk på minoritet.se