Att överklaga kommunens beslut


Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Överklagan genom kommunalbesvär ska ske inom tre veckor från det att det justerade protokollet är publicerat på kommunens digitala anslagstavla.

När det gäller beslut som en nämnd fattat med stöd av en särskild lag, till exempel skollagen, socialtjänstlagen eller miljöbalken, framgår det av respektive lag hur beslutet får överklagas och vilken instans som ska pröva överklagandet.

Laglighetsprövning

Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här, rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten. Beslutet kan bara angripas på de grunder som kommunallagen anger och som återges nedan. Det är viktigt att notera att förvaltningsrätten inte bedömer om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Kommunallagens grunder för ett eventuellt upphävande av ett beslut är:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning,
  • beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet,
  • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet, inte ersätta det med ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut i individuella ärenden, till exempel ekonomiskt bistånd eller beslut i bygglovsärende. Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och lämplighet prövas. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen även fatta ett nytt beslut, inte bara upphäva det tidigare beslutet. Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av det.