Vem har initiativrätt i kommunfullmäktige


I fullmäktige innebär initiativrätten att varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner, ställa interpellationer och frågor.

Skillnaden mellan interpellation och frågor är att en interpellation endast bör ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen. Syftet med interpellationer är att initiera en debatt i fullmäktige. Frågor ställs för att inhämta sakupplysningar och ger inte möjlighet till allmän debatt i fullmäktige Det finns ingen skyldighet att besvara en interpellation eller fråga och de leder inte till något beslut i fullmäktige.

Rätt att väcka ärenden

Rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige har:

  • En nämnd (varje ledamot i en nämnd får väcka ärende i nämnden).
  • En ledamot i kommunfullmäktige genom motion.
  • En revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen.
  • En fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det.
  • Styrelsen i ett kommunalt aktiebolag.

I Göteborg Stad kan ett ärende väckas genom folkomröstning. Om tio procent av de röstberättigade i kommunen begär det måste fullmäktige ta upp frågan om en eventuell folkomröstning och behandla den. Folkomröstningar är alltid rådgivande.

Här kan du läsa mer om folkomröstningar

Motion

Du kan lämna in en skriftlig motion enskilt eller gemensamt med flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion får också lämnas vid ett pågående sammanträde med fullmäktige. Motionen får bara ta upp ett ämne och den måste handla om något som ligger inom den kommunala kompetensen. Detta och andra formfrågor rörande motioner regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Din motion ska beredas av kommunstyrelsen och eventuell nämnd eller bolagsstyrelse för det sakområde som motionen behandlar, för att sedan komma tillbaka för beslut i fullmäktige. En motion ska beslutas av kommunfullmäktige inom ett år från det att den lämnades in. Hinns detta inte med anger kommunallagen att det ändå ska ske en avrapportering till kommunfullmäktige om detta. Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning.

Det är vanligt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige något av följande beslutsalternativen:

  • att motionen bifalls,
  • att motionen avslås eller
  • att motionen anses besvarad (brukar användas när det som föreslås i motionen helt eller delvis redan är tillgodosett)