Ansvar och roller


Hur ser säkerhetsarbetet ut inom det egna partiet? Finns någon utpekad säkerhetsansvarig som hanterar händelser om någon i partiet blir utsatt för hot, hat eller våld? Ta reda på vem det är, hur du kan nå hen och informera om händelser.

Individens ansvar och roll

 • Tänk/agera förebyggande i vardagen och i arbetslivet.
 • Ha kontakt/dialog med partiets säkerhetsansvariga.
 • Kontakta lokalt säkerhetsansvarig i kommunen:
  • om du har säkerhetsrelaterade frågor kopplade till din roll som förtroendevald.
  • om du har utsatts för hot eller våld som du tror har koppling till din roll som förtroendevald.
  • för att informera om möte eller politisk fråga som befaras väcka opinion (gärna i så god tid som möjligt innan).
 • Polisanmäl alltid hot och våld.

Tänk förebyggande i vardagen

Öva in en säkerhetsmedvetenhet i vardagen och i arbetslivet. Då blir det enklare att hantera en hotfull situation om den uppstår. Har du tänkt igenom scenarion i förhand är det större chans att du agerar på ett bra sätt om något väl händer.

Partiets säkerhetsansvarig

Hur ser säkerhetsarbetet ut inom det egna partiet? Finns någon utpekad säkerhetsansvarig som hanterar händelser om någon i partiet blir utsatt för hot, hat eller våld? Ta reda på vem det är, hur du kan nå hen och informera om händelser.  

Kontakta säkerhetsansvarig i Göteborgs Stad

Kontakta säkerhetsansvarig inom Göteborgs Stad om du har utsatts för hot eller våld eller har säkerhetsrelaterade frågor i din roll som förtroendevald. Ta även kontakt om du har funderingar eller farhågor inför ett möte eller ni i partiet har en politisk sakfråga som ska lyftas och som kan befaras väcka heta känslor. Gäller det situationer kopplade till ditt uppdrag i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige är det stadsledningskontorets avdelning Säkerhet och Beredskap du kontaktar. Är det situationer kopplade till ditt uppdrag i annan nämnd eller styrelse, så ska du kontakta den lokalt säkerhetsansvarige inom den verksamheten.

Gå på obehagskänsla när du polisanmäler. Överlåt åt polisen att sköta de juridiska bedömningarna.

Partiets ansvar och roll

 • Utse säkerhetsansvarig
 • Rutiner
 • Samarbete mellan partierna
 • Sker samverkan med polisen? Hur?

Arbetet med säkerhetsrelaterade frågor i de politiska partierna skiljer sig säkerligen åt från parti till parti. Det kan dock vara bra att lyfta och diskutera säkerhetsfrågor inom det egna partiet, som exempelvis:

 • Vem är säkerhetsansvarig i partiet och vad har den funktionen för uppgifter?
 • Är det känt av samtliga vem som har ett utpekat ansvar för säkerhetsfrågorna?
 • Har ditt parti rutiner för sitt säkerhetsarbete och hur ser de i så fall ut?
 • Har säkerhetsansvarig inom partiet kännedom om vilka säkerhetsfunktioner som finns i Göteborgs Stad och deras roller?
 • Sker samverkan mellan partierna och hur ser i så fall denna samverkan ut?
 • Sker samverkan med polisen och i så fall med vilka inom polisen? Kommunpolis? Annan nivå?

Utsatthet under valår

Enligt Brå:s statistik brukar utsattheten för trakasserier, hot och våld under valår vara högre än under mellanliggande år. Det är således av vikt att tänka och agera förebyggande, både inom partierna och på individnivå samt att planera, riskvärdera och informera inför olika typer av evenemang. Under valarbetet ansvarar de politiska partierna ytterst för det säkerhetsrelaterade arbetet inom respektive organisation.

Göteborgs Stads ansvar och roll

Förtroendevalda

Stadsledningskontorets avdelning Säkerhet och Beredskap ansvarar för det säkerhetsrelaterade arbetet när ledamöter i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige vistas i Rådhuset eller i Börsens lokaler och representerar Göteborgs Stad i frågor relaterade till respektive nämnd. 

Ingår du som förtroendevald i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, men representerar annan nämnd/styrelse i staden, är det den lokalt säkerhetsansvarige i den förvaltningen/bolaget som är ansvarig för det säkerhetsrelaterade arbetet. Det är fundamentalt att den lokalt säkerhetsansvarige hanterar det personsäkerhetsrelaterade arbetet om hot inkommer mot förtroendevald i fråga som ligger i respektive nämnd/styrelse, så att en adekvat bedömning av behov av eventuella säkerhetshöjande åtgärder kan göras, till exempel inför kommande möten.    

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och Beredskap vill ha information om du som är förtroendevald i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige utsatts för hot i samband med arbete i annan nämnd eller styrelse. Flyttas den politiska frågan från en nämnd eller styrelse till kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tar Säkerhet och Beredskap över ansvaret för det säkerhetsrelaterade arbetet kring dig som ledamot, efter samråd med den lokalt säkerhetsansvarige.

När du som förtroendevald i egenskap av fritidspolitiker utför ditt uppdrag för Göteborgs Stad ligger säkerhetsansvaret hos den nämnd/styrelse du som förtroendevald ingår i.

När du som förtroendevald driver partipolitiska frågor som inte handlar om Göteborgs Stad är det respektive politiska parti som har huvudansvaret för det säkerhetsrelaterade arbetet kring dig som förtroendevald.

Säkerhet och beredskap ansvar och roll

För dig som är ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

 • Stödtelefon dygnet runt, året runt.
 • Bemannas 08:00-16:30 vardagar av Säkerhet och beredskap, jourtid av ett säkerhetsföretag.
 • Rådgivande och stödjande funktion.
 • Uppföljning.
 • Kontakter till polisen och andra aktörer.
 • Vid behov/efter bedömning hjälp med säkerhetshöjande åtgärder.

Rådgivande och stödjande

Om du som är ledamot i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utsätts för hot eller våld i din roll som förtroendevald har Säkerhet och Beredskap en rådgivande och stödjande funktion. Rådet är alltid att du ska göra en polisanmälan om du utsätts för hot, hat eller våld. Efter en bedömning av situationens allvar kan säkerhetshöjande åtgärder sättas in genom Polisen eller via ett upphandlat säkerhetsföretag.

Stödtelefonen finns tillgänglig dygnet runt, året runt. Ring och informera om du har blivit utsatt för hot, hat eller våld i rollen som förtroendevald. Kontakta även numret inför offentligt möte, politisk fråga eller beslut som befaras väcka opinion (gärna i så god tid som möjligt innan). Numret kan du även kontakta vid säkerhetsrelaterade frågor och funderingar kopplade till din roll som förtroendevald. Vardagar på kontorstid är numret bemannat av personal från stadsledningskontoret, under jourtid svarar ett säkerhetsföretag.

Vänta inte med att ringa stödnumret, då det är bättre att bli involverade i ett tidigt skede och agera förebyggande, än att släcka bränder i ett akut skede. Det bästa säkerhetsrelaterade arbetet gör vi tillsammans. Säkerhet och Beredskap kan även lämna råd och stöd till andra aktörer, såsom förvaltningar och bolag i säkerhetsrelaterade frågor.

Polisens ansvar och roll

Polisen har ansvar för att skydda vårt demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten samt att motverka hot, våld och trakasserier som påverkar det demokratiska systemet. I polisens tre storstadsregioner, polisregion Stockholm, Väst och Syd, finns särskilda  avdelningar som handlägger ärenden som rör demokratihotande brottslighet.  

En grundförutsättning för att Polisen ska kunna agera är att de får kännedom om händelser som har inträffat. Därför åligger det oss alla som medborgare, vare sig vi är förtroendevalda, tjänstepersoner eller har någon annan roll i samhället, att polisanmäla. Vad finns det då för argument för att göra en polisanmälan om du har utsatts för hot, hat eller våld i rollen som förtroendevald?