Yrkanden


Man skiljer mellan formella yrkanden och materiella yrkanden (kallas också för sakyrkanden alternativt beslutsyrkanden).

Formella yrkanden handlar om att du begär (yrkar):

  • bordläggning – du vill tänka mer i ärendet
  • återremiss – du vill att ärendet ska kompletteras 
  • ajournering – paus i sammanträdet.
  • justering – du vill ha ändring i till exempel ett förslag till styrande dokument.
  • remiss – du vill till exempel att en särskild nämnds yttrande ska inhämtas

Materiella yrkanden (sak-/beslutsyrkanden) handlar om att du begär (yrkar):

  • bifall – ja till förvaltningens/bolagets förslag (grundförslaget) eller till någon annan ledamots/partis yrkande (förslag)
  • avslag – nej till förslaget
  • ändring - ja till förslaget med viss justering (är alltid ett annat förslag än huvudförslaget vilket medför att ändringsförslaget ställs mot grundförslaget)
  • tillägg - ja till förslaget och dessutom lite till Beslut ska då fattas först om själva huvudförslaget därefter fattas beslut om tilläggsyrkandet (bifall/avslag till tilläggsyrkandet).

När det finns både formella yrkanden och materiella yrkanden (beslutsyrkanden) i ett ärende så börjar ordförande med att ställa de formella yrkandena mot varandra. Bordläggning, återremiss och remiss innebär att man inte vill fatta beslut vid det aktuella sammanträdet.

Har du ett eget längre yrkande i ärendet är det bra om du skickar in det skriftligt till ordförande/sekreteraren innan sammanträdet. Då kan de i mån av tid se till att yrkanden kommer alla ledamöter och ersättare till del via läsplattan. Det underlättar att yrkandet blir korrekt återgiven när ordföranden räknar upp de förslag till beslut som finns och för att säkerställa att de protokollförs rätt. Men du har som ledamot alltid rätt att lägga yrkanden på sammanträdet. Genom att lämna in yrkandet före sammanträdet ökar möjligheten för övriga ledamöter att ta ställning till ditt förslag. Det spar också tid på mötet.

För kommunstyrelsen gäller att skriftligt yrkande och yttrande ska vara inlämnade senast fredagen innan sammanträdet. Dessa publiceras även på stadens webb innan sammanträdet. Nämnden och bolagsstyrelsen kan själva bestämma om och när dessa ska publiceras på webben.

Bolagsstyrelse kan välja att göra på annat sätt om majoriteten i styrelsen anser det. Vi per capsulam protokoll är det ett ”pappersprotokoll” som cirkuleras tillsammans med handlingar. Här krävs det dock att samtliga styrelseledamöter är eniga.