Nämndens och ledamöternas revisionsansvar


Inom nämndens verksamhetsansvar finns tre former av ansvar – revisionsansvar, straffansvar och skadeståndsansvar. Revisionsansvar innebär att nämnden prövas utifrån sitt lagstadgade uppdrag och generella ansvar.

Kommunfullmäktige prövar årligen hur detta ansvar har utövats. Med revisorernas granskning som grund kan kommunfullmäktige bevilja eller neka nämnden ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige kan också välja att rikta anmärkning.

Om kommunfullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet kan fullmäktige entlediga en hel nämnd eller enskilda ledamöter. Fullmäktige kan även rikta skadeståndsanspråk vid ekonomisk skada. Ett eventuellt skadeståndsansvar prövas i domstol.

Ansvaret är i grunden kollektivt, men i undantagsfall kan revisorerna och fullmäktige pröva ett individuellt ansvar. Till exempel när en enskild ledamot agerat på ett uppenbart felaktigt sätt, utan behörighet eller i strid mot direktiv eller beslut. Det kan också handla om avsiktlig passivitet eller bristande initiativ. Fullmäktige kan entlediga enskilda ledamöter och även rikta skadeståndsanspråk vid ekonomisk skada. Ett eventuellt skadeståndsansvar prövas i domstol.

Som ledamot har du givetvis också straffansvar om du dömts för ett brott, så som vid fel och försummelse i myndighetsutövning, vid mutbrott och brott mot tystnadsplikt. Det innebär att du själv får bära påföljderna. Straffansvar prövas också i domstol.

Här kan du se en film från stadsrevisionen om vad nämndens och ledamöternas revisionsansvar innebär.