Ditt arbetsgivaransvar


Här får du information om vilket arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar du har som ledamot/ersättare i en nämnd eller bolagsstyrelse. Kunskap om de lagregler som styr din nämnds eller bolagsstyrelses verksamhet får du på din nämnds utbildning eller bolagsstyrelseutbildningen.

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar

Som förtroendevald i kommunfullmäktige, nämnd och bolagsstyrelse har du det yttersta ansvaret för hur kommunen uppträder som arbetsgivare.

Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att din organisation har en god arbetsmiljö. Inte minst viktigt för arbetsmiljön är att chef- och ledarskapet håller hög kvalitet. En förutsättning är att chefer och arbetsledare har rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap.

För verksamheten ska fungera effektivt, krävs med andra ord en arbetsgivarpolitik som tar ett helhetsansvar för såväl verksamheten och medarbetarna som organisationen i stort. Du har mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser med en god arbetsmiljö.

Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Dina förutsättningar som arbetsgivare utgår från lagar och författningar, centrala och lokala kollektivavtal samt de styrande dokument inom området som är beslutade i Göteborgs Stad.

Din roll som förtroendevald innebär bland annat ansvar för:

I arbetsgivaransvaret ingår också att planera och organisera arbetet så att diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier förebyggs. För att uppfylla detta krävs ett aktivt arbete med likabehandlingsplaner.

I Göteborgs Stads medarbetar- och arbetspolicy och riktlinjer får du mer information om arbetsgivaransvaret i kommunen. Där kan du även läsa om Göteborgs Stads fyra förhållningssätt som ska prägla kommunens arbetsplatser.

I din roll som arbetsgivare ingår att företräda kommunen/bolaget i förhållande till fackliga organisationer, arbetstagare, myndigheter med mera. Även om tjänstepersonsledning får, genom delegationsordningen och beslut, i uppdrag att företräda och agera ska den politiska ledningen följa upp fattade beslut. Arbetsgivaransvaret finns kvar även om uppgifterna är delegerat.

Som styrelseledamot i ett bolag gäller Aktiebolagslagens 8 kapitel. Vilket innebär att bolagsstyrelsen normalt överlåter den löpande förvaltningen i ovan angivna frågor till bolagets verkställande direktör. 

Lästips

Läs mer på SKR:s hemsida om vad ditt arbetsgivaransvar innebär.

Läs mer på SKR:s hemsida om generell information, skrifter, rapporter och korta utbildningsfilmer för förtroendevalda.

På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du information om ditt arbetsmiljöansvar.