Kommunfullmäktiges ansvarsprövning


Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige innan utgången av juni månad året efter verksamhetsåret besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Fullmäktige prövar varje år ansvarstagandet i de nämnder och styrelser som arbetar på fullmäktiges uppdrag.

Nämnder och styrelser har ansvar inför fullmäktige att verkställa fullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter. Möjligheten att styra med mål, att arbeta med en fri nämndorganisation och med externa utförare ökar behovet av kontroll och granskning för att kunna utkräva ansvar. Revisorernas granskning utgör grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende hos göteborgaren men också till styrning och säkerhet i kommunens verksamheter. Det måste vara möjligt för göteborgaren att få veta vad som beslutas och vad som uträttas, vilka resultat och effekter det blir och vem eller vilka som är ansvariga.

Revisionsberättelsen är fullmäktiges formella underlag vid ansvarsprövningen. I berättelsen rapporterar revisorerna om resultatet av sin granskning och uttalar sig om ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks. De kan även framställa eventuella anmärkningar liksom motiveringen till dessa.

Då kommunens verksamhet drivs i flera olika former prövas ansvaret på litet olika sätt beroende på organisationsform. För kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar är det fullmäktige som prövar ansvaret, likaså för kommunalförbund med direktion och för finansiella samordningsförbund. I kommunala aktiebolag är det bolagsstämman som prövar ansvaret och i ekonomiska föreningar föreningsstämman. I kommunala verksamhetsstiftelser förekommer det att fullmäktige prövar styrelsens ansvar.