Ändring


Om du i princip ställer dig bakom ett förslag men vill ändra på något så lämnar du ett ändringsyrkande.

Om till exempel ett bidrag till en förening i ett förslag är 200 000 kronor och du vill ändra det till 250 000 kronor yrkar du att förslaget ändras till 250 000 kr. Till exempel:

Ledamot: ”Jag yrkar att förslaget på 200 000 kronor ändras till 250 000 kronor, i övrigt bifall till förvaltningens/bolagets förslag.”

Ordförande ska då ställa huvudförslaget mot ditt ändringsförslag. De två förslagen betraktas som likvärdiga oavsett hur många som yrkat bifall till något av dem.