Göteborgs Stads arbetsgivarpolitik


Att vara arbetsgivare i Göteborgs Stad innebär stora möjligheter att utveckla verksamheter. Medarbetarna är en viktig resurs och en förutsättning för att kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. Nyckeln till en positiv utveckling ligger i att du är aktiv och tydlig i din arbetsgivarroll.

För att kommunen ska kunna ha konkurrenskraft krävs en arbetsgivarpolitik som kan ta ett helhetsansvar för såväl verksamheten och medarbetarna som organisationen i stort.

Det finns inom personalområdet ett antal styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige som nämnder och bolagsstyrelser ska följa och verkställa. Några av dessa är:

Du hittar fler styrande dokument inom personalområdet på stadens webbplats goteborg.se.

Policy och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Kommunfullmäktige har beslutat om en sådan policy. Policyn avser förutom arbetsmiljön även för medarbetarskap liksom chefskap. Policyn anger Göteborgs Stads generella principer kopplat till organisationskultur, medarbetarskap, chef- och ledarskap, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

För att stärka organisationskulturen anges fyra gemensamma förhållningsätt för att stärka kvalitet och resultat i verksamheten. Förhållningssätten tydliggör även hur vi beter oss mot varandra och gentemot kommunens invånare, brukare och kunder. Dessa är Göteborgs Stads fyra förhållningssätt.

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
  • Vi bryr oss
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi tänker nytt.

Policyn med tillhörande riktlinje tydliggör förväntningarna på stadens chefer och medarbetare. Den anger också vad medarbetare och chefer kan förvänta sig av Göteborgs Stad som arbetsgivare.

Läs mer i Göteborgs Stads policy och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.