Göteborgs Stads arbetsgivarpolitik


Att vara arbetsgivare i Göteborgs Stad innebär stora möjligheter att utveckla verksamheter. Medarbetarna är en viktig resurs och en förutsättning för att kommunens välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. Nyckeln till en positiv utveckling ligger i att du är aktiv och tydlig i din arbetsgivarroll.

För att kommunen ska kunna ha konkurrenskraft krävs en arbetsgivarpolitik som kan ta ett helhetsansvar för såväl verksamheten och medarbetarna som organisationen i stort.

Det finns inom personalområdet ett antal styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige som nämnder och bolagsstyrelser ska följa och verkställa. Några av dessa är:

En strategisk och framgångsrik arbetsgivarpolitik är en nyckel till en hållbar välfärd. För att säkra den framtida välfärdens kompetensförsörjning har kommunfullmäktige antagit Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. Syftet med programmet är att förena nämnder och bolagsstyrelser kring gemensamma mål och strategier för att stärka Göteborgs Stads förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att utföra och utveckla kommunens verksamheter. Genom att kommunfullmäktige antagit programmet har nämnder och bolagsstyrelser fått ansvar för att genomföra programmets mål och strategier i den egna verksamheten.

Här kan du läsa ett sammandrag av programmet för attraktiv arbetsgivare.

Du kan hitta fler styrande dokument inom personalområdet på stadens
webbsida.