Per capsulam


Även om en bolagsstyrelse möts regelbundet kan det finnas tillfällen då ett beslut behöver fattas mellan ordinarie sammanträden.

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde och där styrelseledamöterna inte deltar i ett sammanträde fysiskt på plats. Dessa beslut ska endast användas när en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Eftersom det oftast handlar om tidsbrist kan beslutet fattas via telefon, digitalt möte eller till exempel via e-post. Respektive styrelseledamot tar ställning till ärendet och hen som ställt förslaget sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga styrelseledamöter.

Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam protokoll. Ledamöternas ståndpunkter framgår av per capsulam protokoll.