Exempel på reservation


Även om det inte är så vanligt kan du på olika sätt få redovisat i protokollet om du ogillar ett beslut. En reservation innebär att du inte blir juridiskt ansvarig för beslutet. Du kan anmäla att du vill reservera dig mot ett beslut som fattats under mötet. Den kan vara motiverad eller omotiverad (blank). Den kan vara muntlig eller skriftlig. Reservation får bara göras av den som har rätt att delta i beslutet.

Du kan framföra din reservation efter att ordförande markerat beslutet i ärendet med ett klubbslag. Du kan framföra en muntlig reservation. Exempelvis:

Ledamot: ”Ordförande! Jag reserverar mig till förmån för Person A:s förslag.”

Ordförande: ”Reservation från ledamot (namn) antecknas till protokollet.

Du kan även komplettera din muntliga reservation genom att lämna in en skriftlig reservation med eventuellt en kortare motivering. En skriftlig reservation i en nämnd ska vara inlämnad senast vid justeringen av protokollet. I bolagsstyrelse ska den komma in senast nästa dag vid lunch. En styrelse har enligt aktiebolagslagen ett kollektivt ansvar men en reservation minskar ditt juridiska ansvar.

Har du för avsikt att lämna in en skriftlig reservation är det lämpligt att du underrättar ordförande detta. Du kan redan innan sammanträdet författa en skriftlig reservation som du kan ha i beredskap och lämna in det redan vid mötet.

Ledamot: ”Ordförande! Jag reserverar mig till förmån för Person A:st förslag. Jag kommer att lämna in en skriftlig reservation.”