Exempel när det yrkas bifall och avslag


När överläggningen i nämnden/bolagsstyrelsen är avslutad ska ordföranden lägga fram ett förslag till beslut. Frågan ska ställas så, att den kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Nämnden/bolagsstyrelsen måste ta ställning till varje yrkande och förslag som kommit fram under sammanträdet.

När det finns både bifalls- och avslagsyrkanden frågar ordförande på båda.

Ordförande: ”Bifalls barn- och ungdomsförvaltningens förslag/(bolagets) föreliggande förslag till beslut?” (Detta ses som huvudförslaget.)

Ledamöterna: ”Ja!” Här är det endast de ledamöter som tillstyrker förslaget som säger ja.

Ordförande: ”Bifalls avslagsyrkandet?”

Ledamöterna: ”Ja!” Här är det endast de ledamöter som tillstyrker förslaget som säger ja. Resterande är tysta.

Ordförande säger därefter utifrån sin bedömning vilket beslut som har fattats. Är det svårt att urskilja vilket förslag som fått flest röster så anser ordförande att det är huvudförslaget som beslutats.

Ordförande: ”Nämnden/bolagsstyrelsen har beslutat enligt förvaltningens/bolagets förslag.” Här väntar ordförande några sekunder ifall någon ledamot begär omröstning (votering) innan klubbslaget. Ordet votering har i kommunallagen ersatts med omröstning. Men det förekommer fortfarande att ordet votering används.

Om du inte delar ordförandes uppfattning så kan du begära omröstning (votering). Det räcker att en ledamot begär omröstning.