Sammanträdesteknik


Inom politiken finns procedurregler, däribland sammanträdes-/mötesteknik. Dom finns till för att alla förtroendevalda ska få komma till tals på lika villkor. Det är viktigt att du sätter dig in i och följer procedurreglerna samt att du som ledamot säger till när detta inte sker. Är du nämndsledamot bör du ha läst din nämnds reglemente där du får viktig information om arbetsformerna i din nämnd. Sitter du i en bolagsstyrelse bör du ha läst dess arbetsordning.

Här kan du läsa hur ett sammanträde går till i en nämnd eller bolagsstyrelse. Det som är specifikt för en nämnd och specifikt för en bolagsstyrelsen anges särskilt.

Inom kommunala bolag förekommer även bolagsstämmor som är en annan typ av sammankomst. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rätt att besluta i frågor som rör aktiebolaget.

Ett sammanträde i kommunfullmäktige skiljer sig något jämfört med nämnds eller bolagsstyrelses sammanträde. Är du intresserad av att hur kommunfullmäktiges sammanträde går till kan du läsa det här.

Vid ett sammanträde används olika begrepp som är ovanliga i vardagsspråket. Här hittar du förklaringar till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.

Det kan finnas utmaningar i det politiska samtalet. För detta har SKR tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial i syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där du som förtroendevald själv väljer vad som ska hända.