Samverkan med civila samhället


För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar har kommunen utvecklat en närmare samverkan med det civila samhället.

Kommunfullmäktige antog 2012 en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad för att ta tillvara det engagemang som finns i Göteborg. Målen med överenskommelsen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

Strategierna för att nå målen är att:

  • skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna.
  • lyfta fram och stärka civilsamhällets organisationers självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper.
  • öka civilsamhällets organisationers möjligheter att vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Organisationen som arbetar med överenskommelsen är framtagen gemensamt av politiker, tjänstepersoner och representanter från civilsamhällets organisationer. Den består av tre olika samtalsforum där organisationer med olika inriktning kan möta Göteborgs Stads representanter som jobbar med liknande frågor. Kansliet, som tidigare legat hos staden, har sedan 2017 helt övergått till civilsamhället. Det nya kansliet, Got United - forum för samverkan, håller ihop hela överenskommelsearbetet.

SKR erbjuder regelbundet utbildningar och nätverk för förtroendevaldas arbete med att stärka civilsamhället.