Figur. Den sammantagna styrningen för en nämnd eller bolagsstyrelse

Våra förutsättningar - styrande dokument

Göteborgs Stad är en stor organisation. För att verksamheterna ska göra rätt saker på rätt sätt, finns dokument som anger vad vi ska göra, vem som ska göra det och i vissa fall hur vi ska göra. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Varför har vi styrande dokument?

Tillsammans med löpande beslut realiseras den politiska viljan genom styrande dokument. Dokumenten gör det tydligt både för medarbetare och invånare, brukare och kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas i utförandet av uppdragen. De är också ett sätt att utkräva ansvar när arbetet inte sker i enlighet med vad som är beslutat. Det finns styrande dokument som preciserar hur lagar och andra författningar tillämpas i kommunen.

Det är viktigt att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten. Figuren ovan visar hur den sammantagna styrningen har verkan på nämndernas och bolagsstyrelsernas uppdrag och verksamheter (se avsnitt Att styra med styrande dokument).

Förutom styrande dokument som riktar sig inåt till organisationen Göteborgs Stad finns också styrande dokument som riktar sig mot enskild. Dessa är taxor och avgifter samt föreskrifter.

Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget är också ett styrande dokument. Den har en särställning då den är överordnad andra styrande dokument antagna inom Göteborgs Stad.

Kommunfullmäktiges årliga budget uttrycker inom vilka områden fullmäktige vill se särskild utveckling inom nämnder och bolagsstyrelser. Här finns mål, inriktningar och uppdrag för stadens verksamheter. Budgeten är det överordnade styrande dokumentet i förhållande till andra styrande dokument i staden. Övriga styrande dokument har till uppgift att stödja budgeten.

Vem beslutar?

Huvudregeln är att styrande dokument som gäller för fler än en nämnd eller bolagsstyrelse, eller som är av större vikt eller principiell beskaffenhet beslutas av kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser får besluta om styrande dokument som rör den egna verksamheten. De kan däremot inte besluta om dokument som redan är reglerade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Tjänstepersoner kan anta styrande dokument som rör den bolags- eller förvaltningsinterna verksamheten, utifrån delegation, vidaredelegation eller verkställighet. Dokumenten ska inte ha innehåll som kräver politiskt ställningstagande (se avsnitt Beslutsfattande).

Kommunfullmäktiges riktlinje för styrande dokument

Fullmäktige har antagit Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument för att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Riktlinjen ska också säkerställa att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten. Riktlinjen säkerställer att Göteborgs Stad har en gemensam nomenklatur för dokumenten. Riktlinjens innehåll:

  • Beskriver hur strukturen för styrande dokument är uppbyggd
  • Redogör för vem som har rätt att fatta beslut om ett styrande dokument
  • Beskriver vilka styrande dokument som tillhör kategorin kommunala föreskrifter och vad som gäller för de olika dokumenten
  • Beskriver vilka styrande dokument som tillhör kategorin planerande och reglerande styrande dokument och vad som gäller för de olika dokumenten
  • Beskriver utgångspunkter och principer för att använda mål i planerande styrande dokument
  • Beskriver fullmäktiges krav när ett styrande dokument ska utformas.

Kontinuerligt pröva giltigheten

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd och bolagsstyrelse ska säkerställa att den egna förvaltningen/bolaget har rutiner för arbetet med nämndens/bolagsstyrelsens styrande dokument och dess aktualitetsprövning. Syftet med aktualitetsprövningen är att säkerställa att nämndens/bolagsstyrelsens egna styrande dokument är aktuella och ska fortsätta att gälla. Genomgången av dokumenten görs lämpligen en gång per år.

Här kan du läsa mer om vilka typer av styrande dokument som finns.

Här kan du se de övergripande styrande dokumenten som finns publicerade på stadens webbplats.