Vem mer får medverka vid kommunfullmäktiges sammanträden


Kommunalråd som inte är invalda i kommunfullmäktige har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar. Men de kan däremot inte lägga några förslag eller delta vid beslut.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår vilka fler av kommunens förtroendevalda som har rätten att delta.

Om kommunfullmäktige begär det och det inte finns något hinder på grund av sekretess är följande skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden; Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd och kommunens revisorer. Även en tjänsteperson i kommunen eller utomstående sakkunnig kan kallas att lämna upplysningar men de får inte delta i överläggningen.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Stadsdirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Men allmänheten har inte rätt att yttra sig eller på annat sätt uttrycka åsikter på mötet. Sammanträdena hålls i Börsen och direktsänds via webb-TV på stadens webbplats goteborg.se. Sammanträden direktsänds även via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Läs mer om kommunfullmäktiges sammanträden här.