Så här ser vägen till beslut ut


Årendeprocessen är det som sker med ett ärende från dess uppkomst till arkivering.

Ärendeprocessen kan översiktligt beskrivas i följande steg.

Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd eller bolagsstyrelse inom staden. Det kan till exempel vara en remiss, en utredning eller en detaljplan.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstepersoner inom den egna nämnden eller bolagsstyrelsen kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande).

Sammanträde

Den aktuella nämnden, bolagsstyrelsen, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. 

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet skickas ut (expedieras) till berörda förvaltningar och bolag som verkställer beslutet. 

Ärendet avslutas och arkiveras.