Otillåten påverkan


När hot, hat och trakasserier tjänar syftet att på olika vis påverka en förtroendevald i sitt beslutsfattande handlar det om en påverkansform som benämns som otillåten påverkan.

  • Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i myndighetsutövning och beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption som avser otillbörliga erbjudanden.  

  • En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. 

Otillåten påverkan handlar inte bara om konsekvensen av ett hot eller trakasserier mot en enskild person, utan ett hot eller trakasserier som också påverkar samhällets funktioner och utgör ett demokratiproblem. Myndigheter, domstolar och andra organ som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” (1 kap. 9 § regeringsformen). Det är på detta demokratiplan som otillåten påverkan blir ett problem eftersom otillåten påverkan syftar till att myndighetsutövare inte ska följa de beslutade lagarna och förordningarna.

Olika former av otillåten påverkan

Otillåten påverkan omfattas av flera olika typer av handlingar. Det kan vara allt från att en person försöker påverka en tjänsteman att inte inleda en utredning eller ta ett visst beslut genom trakasserier till att handla om att en person som genom att erbjuda pengar eller gåvor försöker påverka en myndighetsperson att fatta ett gynnsamt beslut. Otillåten påverkan kan också vara en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan. Det gäller självcensur, socialt tryck och selektion där det handlar mer om kontexten som tjänstemannen arbetar i än om enskilda fall av till exempel trakasserier och hot.

Trakasserier som är den vanligaste formen av otillåten påverkan är ofta inte straffbara och går ut på att hota en befattningshavare med subtila metoder.

Exempel på trakasserier

  • Okvädningsord
  • Obehagliga samtal – såväl under arbetstid som privat.
  • Olovliga anspelningar – till exempel genom hänvisning till den utsattes familj.
  • Olovlig filmning och fotografering

Otillåten påverkan tar sig även uttryck i form av konkreta hot, genom våld (den minst vanliga påverkansformen), som en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan eller genom otillbörliga erbjudanden.

Exempel på otillbörliga erbjudanden:

  • Gåvor
  • Pengar
  • Rabatter
  • Måltider

Vill du ha mer information om otillåten påverkan kontakta Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet på stadsledningskontoret, som har utarbetat en metodhandbok i otillåten påverkan som avser utgöra ett stöd och en grund i Göteborgs Stads arbete mot otillåten påverkan.

Poddar inom ämnet

Podd om otillåten påverkan

I ett poddavsnitt av SKR får du flera exempel på otillåten påverkan och hur kommuner och regioner kan arbeta med strategier och stöd för att hantera frågan. Medverkande är Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad, och Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrott, SKR.

Podcast Demokrairesan finns där poddar finns.

103 Otillåten påverkan

Om otillåten påverkan – en poddserie av Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har skapat en poddserie i utbildningssyfte om otillåten påverkan. Medverkande är Brottsförebyggande rådet, SKR, socialtjänsten, skolan, Polisen och en expert på hur hjärnan reagerar på hot.

Podcast Hotad i arbetslivet