Sammanträdets genomförande


Ordföranden leder sammanträdet utifrån föredragningslistan/dagordningen och ansvarar för att protokoll förs. Det är sekreteraren eller motsvarande som för protokollsanteckningar under sammanträdet.

Ofta inleder ordförande med att formellt säga ”Härmed förklarar jag sammanträdet öppnat” och hälsar alla välkomna. Används klubba vid sammanträdet så verifierar klubbslaget mötets öppnande. Klubbföring är ett hjälpmedel för att tydliggöra när exempelvis ett beslut är fattat eller när sammanträdet är avslutat. Användandet av klubbslag är mindre förekommande i bolagsstyrelser.