Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna


Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och fem ersättare. Samtliga ledamöter och ersättare är kommunalråd. Styrelsens uppdrag, uppgifter och arbetsformer framgår av dess reglemente.

Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som övriga nämnder. Men därutöver har kommunstyrelsen enligt kommunallagen särskilt ansvar. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och eventuella gemensamma nämnders verksamheter med flera. Kommunstyrelsen har ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomin. Styrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen och för ofta kommunens talan. Styrelsen har alltid rätt att yttra sig i ärenden till fullmäktige. Styrelsen ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av fullmäktige, det så kallade beredningstvånget.

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att lämna yttrande som ska lämnas av kommunen till annan. Vid yttranden i viktiga frågor ska kommunfullmäktige underrättas.

Styrelsen är inte överordnad de andra nämnderna, kan till exempel inte fatta beslut i deras ställe om inte fullmäktige beslutat om en sådan ordning i särskilt angivna frågor. Kommunstyrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder eller styrelser under förutsättning att kommunfullmäktige delegerat denna möjlighet och att det inte strider mot lag eller annan författning.

Kommunstyrelsen har rätt att från övriga nämnder och bolagsstyrelser begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

För stiftelser, där Göteborgs Stad är juridisk person, ansvarar kommunstyrelse för förvaltning av kapital och utdelning av medel. Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd och dess verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens beredande organ. Arbetsutskottet kan fatta beslut i ärenden som är delegerade från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beredningar

Kommunstyrelsen har idag tre beredningar: äldreberedningen, personalberedningen och arvodesberedningen. Beredningarna är forum för avstämning och yttranden vid ärenden inom respektive verksamhetsområde inför beslut i kommunstyrelsen. De ska medverka och stödja kommunstyrelsen i uppgiften att styra, leda, och samordna ur ett hela-staden-perspektiv inom respektive verksamhetsområde. Beredningarna har ingen beslutanderätt men kan yttra sig i ärenden till kommunstyrelsen inom respektive verksamhetsområde. Vilka ärenden, eller typer av ärenden, som hänskjuts till beredningarna för yttrande beslutas vid kommunstyrelsens sammanträden.

Äldreberedningen är forum för avstämning och yttranden avseende äldreomsorg inför beslut i kommunstyrelsen. Personalberedningen ska medverka i kommunens samordning av personal- och arbetsgivarfrågor. Arvodesberedningen bereder ärenden om tolkning och tillämpning av Göteborgs Stads bestämmelser om arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Kommunstyrelsens fem brukarråd

Kommunstyrelsen har fem råd; Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Göteborgs Stads sverigefinska råd. Råden är ett organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte. Det finns också ett studentforum som styrs enligt en överenskommelse mellan kommunstyrelsen och Göteborgs universitets studentkårer.

Här kan du läsa mer om olika samråd i Göteborgs Stad.