Möjligheter att få invånares perspektiv mellan valen


Det gäller att hela tiden hitta vägar för att öka invånarna, brukarna och kundernas möjlighet till inflytande och delaktighet. Både i kommunens beslut och den service de får från kommunen.

Det finns flera möjligheter för invånarna i Göteborg att vara delaktiga i de politiska processerna mellan valen. På kommunens webbplats goteborg.se finns information om hur göteborgarna kan vara med och påverka.

Det finns medborgerligt inflytande som är lagstadgat, vilket gäller exempelvis planprocessen och rättigheterna till folkomröstning och folkinitiativ. Det finns även verktyg för medborgerligt inflytande som hanteras lokalt och som regleras av kommunfullmäktige, som till exempel Göteborgsförslaget. Utöver dessa finns verktyg som nämnder och bolag själva kan välja att använda.

Det är de förtroendevaldas ansvar att ta ställning till om det finns förutsättningar till medborgerligt inflytande och på vilket sätt medborgarnas perspektiv kan användas i beslutsprocessen. Det handlar om att erbjuda medborgarna möjligheter att vara delaktiga i den demokratiska processen.