Lite praktiskt

Här finns lite praktisk information för dig, som till exempel hur det fungerar med din e-post och styrande dokument som du behöver känna till.

Din e-post

När du väljs som ledamot eller ersättare i nämnd får du en mejladress dit du kommer att få information och handlingar som gäller ditt förtroendeuppdrag.

förnamn.efternamn@politiker.goteborg.se

Du ska läsa din politikermejl varje dag, varje helgfri måndag till fredag. Din mejladress ska du inte använda för privat bruk utan endast i din roll som förtroendevald. Och tvärtom - du ska inte använda din privata mejladress för ditt politiska uppdrag i Göteborgs Stad. Du behöver vara observant på om du får ett mejl som till sitt innehåll är en allmän handling. Då behöver ditt mejl registreras och diarieföras enligt gällande regelverk.

Här kan du läsa Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Att lämna sitt uppdrag

Om du vill lämna ditt uppdrag är det kommunfullmäktiges valberedning som ska ha din avsägelse. Du anger kommunfullmäktige som mottagare av din avsägelse och den skickas till stadsledningskontorets förvaltningsbrevlåda stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Valberedningen lämnar sedan förslag på efterträdare till fullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser ny ledamot eller ersättare.  Respektive nämndkansli kontaktar sedan vederbörande för återlämning av teknisk utrustning.

Andra styrande dokument som du behöver känna till

Förutom nämndens reglemente finns det fler styrande dokument som du behöver läsa. Dessa är policies, riktlinjer och regler som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och som gäller samtliga förtroendevalda.

  • Göteborgs Stads riktlinje för representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla
  • Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten
  • Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar
  • Göteborgs Stads regler för användande av e-post i Göteborgs Stad

Här finner du fler styrande dokument än de ovan nämnda.