Remiss


Du kan yrka på remiss om du anser att en eller flera nämnd/bolagsstyrelse ska få lämna synpunkter på ärendet.

Förvaltningen/bolaget kan föreslå remiss i sitt tjänsteutlåtande och då föreslår de vilka ärendet ska remitteras till. Det är inget hinder ifall du vill yrka att några fler nämnder/bolagsstyrelser ska få yttra sig i ärendet eller till exempel stadens råd.

Ledamot: ”Jag yrkar att ärendet även remitteras till byggnadsnämnden.”

Eftersom Göteborg Stad har många nämnder och bolagsstyrelser är det viktigt att göra ett urval av dessa vid en remittering. Skulle alla nämnder och styrelser skicka remisser till alla andra så blir det alltför betungande för nämnder och styrelser. Det riskerar att kvalitén i remissvaren (yttranden) blir lägre eller att nämnden/styrelsen väljer att inte yttra sig. Brukligt är att remittera till de nämnder/styrelser som är mest berörda av ärendet.