Våra förutsättningar - Organisation och samordning


Att kommuner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

Varför organisationen ser ut som den gör

Göteborgs Stad har omfattande och mångskiftande ansvar och uppdrag. Kommunfullmäktige fördelar uppdragen på nämnder och bolagsstyrelser. De gör de dels utifrån vad kommunallagen kräver, dels utifrån vad man bedömer är ändamålsenligt.

När uppdrag fördelas ut på separata verksamheter är det viktigt att säkerställa samarbete över organisatoriska gränser. Därför understryker kommunfullmäktige att nämnder och bolagsstyrelser ska samordna sig för hela stadens bästa (se avsnitt Samordning – arbeta över organisatoriska gränser).

Göteborgs Stads organisation

Den politiska ledningsorganisationen består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med nämnder och bolagsstyrelser under sig. Nämnder har antingen ett geografiskt ansvar, våra stadsdelsnämnder, eller ansvar för ett specialområde över staden, facknämnderna. Bolagsstyrelserna ansvarar för sina tilldelade uppdrag. Under den politiska nivån bedrivs verksamheterna i förvaltnings- eller bolagsform.

Hur uppdrag och ansvar är fördelade

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Göteborgs Stads högsta beslutande organ och ledamöterna väljs av invånarna. Fullmäktige beslutar i principiella frågor och frågor som är viktiga för kommunen och utser ledamöter i nämnder och styrelser. Fullmäktige fastställer också uppdragen för nämnder och bolagsstyrelser i reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. Här kan du läsa mer om kommunfullmäktiges ansvar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter, det vill säga kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa och ha uppsikt över kommunens verksamhet. Detta gäller även kommunalförbund som kommunen är medlem i. För stiftelser, där Göteborgs Stad är juridisk person, ansvarar kommunstyrelsen för förvaltning av kapital och utdelning av medel. Här kan du läsa mer om kommunstyrelsens ansvar.

Övriga nämnder och förvaltningar

Stadsdelsnämnderna har det yttersta ansvaret för befolkningen i respektive stadsdel. Facknämnderna har ansvar för olika för olika verksamheter som gäller hela staden, till exempel skola, stadsbyggnad, trafik och gator, miljö samt kultur.
Nämnderna ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet inom de ramar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ansvarar för. Vidare beslutar de i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till dem. Här kan du läsa mer om nämndernas ansvar.

Koncernbolaget — Göteborgs Stadshus AB

Kommunens bolag är organiserade i en koncern med ett koncernbolag, Göteborgs Stadshus AB. Koncernbolagets uppdrag är att öka samhällsnyttan genom kommunens bolag. Koncernbolaget ansvarar för den aktiva ägarstyrningen som ytterst handlar om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer genomförs. Styrningen utövas genom dialog och andra arbetssätt för att främja samarbete mellan kommunens bolag.

Ägardialog utövas mellan koncernbolaget och moderbolagen och mellan respektive moderbolag och dotterbolagen. Ägardialogen ska ha sin utgångspunkt i möten där bolagsstyrelse möter bolagsstyrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen.

Bolagsstyrelser och bolag

Under Göteborgs Stadshus AB samordnas dotterbolagen i åtta underkoncerner med var sitt moderbolag: bostäder, lokaler, energi, näringsliv, turism, kultur och evenemang, hamn respektive kollektivtrafik. Samtliga bolag med några undantag ingår i en av dessa sju underkoncerner. Dessutom organiseras de regionala bolagen och de interna bolagen i var sitt område, vilka placeras direkt under koncernbolaget.

Syftet med kommunens ägande av bolag är att dessa tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Bolagsstyrelser ska arbeta inom de ramar, mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. De ska förverkliga innehållet i kommunfullmäktiges budget. Bolagsstyrelserna beslutar i frågor som rör bolaget och i frågor som de enligt lag eller annan författning ansvarar för. Vidare beslutar de i frågor som kommunfullmäktige har uppdragit dem i bolagsordningar och ägardirektiv samt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar på kommunfullmäktiges uppdrag att Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser gör rätt saker och på rätt sätt. Stadsrevisionen granskar att verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att verksamheternas interna kontroll är tillräcklig. Revisionen granskar även samtliga aktiebolag där fullmäktige utsett lekmannarevisorer.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsens ledning och samordning av Göteborgs Stads verksamheter. Kontoret verkar för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt och för att verksamheterna ska nå budgetens ambition om måluppfyllelse snarast möjligt. Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen, samordnar den kommungemensamma uppföljningen och gör helhetsanalyser av bland annat nämnders och bolagsstyrelsers rapportering.