Din tjänstgöring i kommunfullmäktige

När du inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska du snarast anmäla detta till respektive partirepresentant för fullmäktigegruppen, som kallar in den ersättare som är i tur att tjänstgöra.

Ersättare kan bara komma från det egna partiet. Ersättare tas in i den ordning de är valda.

Om du avbryter din tjänstgöring under sammanträdets gång kan du inte komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Detta kallas växeltjänstgöring och är inte tillåtet. Enda undantaget är när du inte får delta i behandlingen av ett ärende på grund av att du är jävig.

Du kan läsa mer om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare i kommunfullmäktiges arbetsordning och i dess kommentarer.

Läs mer i arbetsordningen för kommunfullmäktige.