Ordförandes roll och ansvar


Ordförande har ett särskilt ansvar för ordningen och uppförandet vid sammanträdet. Det innebär stora möjligheter att se till att alla får en chans att vid sammanträdet få framföra sina åsikter. Även om ansvaret är stort under själva sammanträdet så är arbetet före och efter mötet oftast den största delen av uppdraget.

Inför, under och efter sammanträdet har nämndsordförande stöd av sin nämndsekreterare. Även förvaltningschefen kan vara ett stöd. Ordförande i bolagsstyrelse har stöd av sin verkställande direktör och en sekreterare som styrelsen ger i uppdrag att skriva protokollet.

Ordförandeskap handlar inte enbart om att leda sammanträden. Som ordförande behöver man också fundera över vilket ledarskap man vill utöva i nämnden eller bolagsstyrelsen. Ett ordförandeskap bär man dessutom med sig hela tiden eftersom man är en offentlig person. Ett klokt ledarskap präglas av att försöka skapa tillitsfulla möten. Oavsett om man är ordförande i en nämnd eller i en bolagsstyrelse gäller det att skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för nämnds-/styrelsearbetet som skapar framdrift.

Ordförande i nämnd

Är du ordförande ska du leda nämndens arbete och bevaka att beslut verkställs. Ordförande i nämnd har särskilda krav på sig före, under och efter sammanträden. Till stöd har du din nämndsekreterare. Du har ansvar för att:

  • kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
  • kalla ersättare
  • inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid sammanträdet är beredda
  • se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
  • protokoll upprättas och justeras
  • bevaka att nämndens beslut verkställs

Ordförande i bolagsstyrelse

Är du ordförande ska du leda styrelsens arbete och ansvara för att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningen. Ordförande ska enligt aktiebolagslagen ansvara för:

  • dagordning
  • kalla till sammanträde
  • säkerställa att protokoll förs samt
  • att beslut fattas och verkställs effektivt