Tillägg


Tillägg innebär att du ställer upp på förslaget i sin helhet, men vill lägga till ytterligare ett beslut i ärendet.

Vid tillägg fattar man först beslut i själva huvudförslaget och ordföranden frågar sedan om nämnden/bolagsstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Ledamot: ”Jag yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera arbetet med mot mobbning i grundskolan. I övrigt bifaller jag förvaltningens förslag.”

Har du ett längre tillägg är det en fördel om du har det nedskrivet och ger det till ordförande när du lämnat ditt tilläggsyrkande. Det underlättar för ordförande att korrekt kunna återge tillägget vid beslutsfattandet och i protokollet.