Nämndarbetet


Sammanträdestiderna för årets möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestäms hösten året före. I de flesta fall hålls mötena på dagtid eller sen eftermiddagstid. I nämndens reglemente har kommunfullmäktige reglerat nämndens arbetsformer. Hur ofta nämnden sammanträder beror på vilket verksamhetsområde nämnden ansvarar för.

Inför sammanträdet

Du får kallelsen och sammanträdeshandlingarna elektroniskt till din läsplatta som du fått låna. Kallelsen som innehåller föredragslistan skickas i god tid före sammanträdet. I kallelsen anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Om det är möjligt bör också handlingarna sändas ut samtidigt. Kallelser och sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida.

Extra utskick av sammanträdeshandlingar kan förekomma efter det att kallelsen har skickats ut, men det bör endast ske i undantagsfall.

Sammanträdet

Kan du inte närvara vid kommande sammanträde ska du skyndsamt meddela detta till din nämndsekreterare och till ditt parti. För en frånvarande ledamot tjänstgör i första hand en ersättare från ledamotens egen partigrupp och därefter i den ordning som fullmäktige bestämt.

Nämnden har fått rätten att besluta i de frågor som finns uppräknade i respektive nämnds reglemente. En nämnd kan inte besluta i frågor som kommunfullmäktige, annan nämnd eller bolagsstyrelses ansvar för, om inte kommunfullmäktige delegerat rätten i det aktuella ärendet. En nämnd kan inte besluta i ärenden som uppfyller kommunallagens 5 kapitel, 1 §. Den anger att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Du förväntas aktivt delta och fatta beslut under nämndens sammanträden. Beslut fattas normalt med acklamationsbeslut. Ordföranden lägger fram de olika förslag som har ställts under diskussionen i ärendet och frågar ledamöterna om de beslutar i enlighet med xx:s förslag, yy:s förslag etcetera. Som ledamot eller tjänstgörande ersättare, ropar du ”ja” för det förslag du vill ska vinna och är annars tyst. När alla förslag har lagts fram talar ordföranden om vilket av dem som har bifallits. Ibland används uttrycket yrkande, vilket är detsamma som förslag. Om du vill säkerställa vilket förslag som stöds av flest ledamöter kan du ropa votering. Detta måste du göra innan ordföranden hinner bekräfta beslutet med ett klubbslag. Då sker ett upprop där varje ledamot säger ja eller nej.

Du kan avstå från att rösta, men inte vid myndighetsutövning. Du har möjlighet att reservera dig mot ett beslut. Vill du motivera reservationen ska du göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. Protokollet justeras av ordförande och av den ledamot som beslutats vid sammanträdet.

Ordföranden ansvarar för att protokollet förs under sammanträdet och att det sker på rätt sätt. Även delegationsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt.

Det ska framgå av protokollet vilka beslut som stannar i nämnden och vilka som ska föras vidare till annan instans. Vilka förslag och yrkanden som ställts under sammanträdet. Det ska också framgå vilka reservationer som anmälts.

Nämndsinitiativ

Du har rätt att väcka ärende i nämnden under förutsättning att du deltar vid sammanträdet. Du kan även tillsammans med andra ledamöter väcka ett gemensamt ärende. Nämnden beslutar om och hur ärendet ska beredas. Är du ersättare måste du tjänstgöra vid det sammanträde för att kunna väcka ett ärende Av protokollet ska framgå vilka ledamöter som står bakom initiativet.

Du kan även lämna in ditt nämndsinitiativ skriftligen före ett nämndsammanträde, men du måste ändå väcka ärendet under sammanträdet. Väcker du ärendet under sammanträdet lyfts frågan lämpligen i början av sammanträdet för vidare hantering under ”Övriga frågor”.

Något beredningstvång gäller inte för nämnder, utan det är möjligt att avgöra ett ärende som väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde.

Närvarorätt

Kommunallagens utgångspunkt är att nämndernas sammanträden inte är offentliga och då får inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd får däremot besluta om närvarorätt vid sina sammanträden för personer som räknas upp i kommunallagen, exempelvis förvaltningschefen och övriga i förvaltningsledningen och särskilt sakkunniga. Det gäller inte ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det finns sekretess, som till exempel inom det sociala verksamhetsområdet.

Enligt nämndens reglemente har kommunalråd i kommunstyrelsen rätt att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet. De har då rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Nämnden kan tillåta annan förtroendevald att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Kommunfullmäktige har bestämt att stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga nämnder.

Nämndernas sammanträden kan vara öppna

Kommunfullmäktige har genom nämndens reglemente gett varje nämnd möjlighet att besluta om att hålla nämndssammanträdet öppet för allmänheten.

Nämnderna kan hålla offentliga hearingar, föra samrådsdiskussioner och ha andra former av möten som en del av behandlingen av ärenden.